Het bouwplan gaat uit van de bouw van 9 appartementen met op het achtererf een zorggebouw.

Voor de locatie ‘Hertog van Gelre’ aan de Dorpsstraat 270 is door ontwikkelaar Arie van Ginkel een bouwplan ingediend. De gemeente heeft dit plan voor iedereen ter inzage gelegd. Dit ontwerpbestemmingsplan gaat uit van de bouw van 9 appartementen met op het achtererf een zorggebouw voor tijdelijk verblijf met 11 wooneenheden. Op het terrein komen 20 parkeervoorzieningen.

Onlangs is een anterieure overeenkomst getekend tussen ontwikkelaar Arie van Ginkel en de gemeente Scherpenzeel. Hierin zijn nadere afspraken opgenomen, zoals over het aantal parkeerplaatsen en het type zorg dat geleverd mag worden op deze locatie.

Ontwikkelaar Arie van Ginkel en Annemieke Remmerde van  Assemblix Projectontwikkeling B.V. samen met wethouder Evert van de Glind na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.

Aanpassingen

Het bestemmingsplan heeft in juni 2021 als voorontwerp ter inzage gelegen na een informatieavond in februari 2020 voor omwonenden. Het college heeft ingestemd met de hierbij horende Nota Inspraak. De inspraakreacties hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan te passen. Het aantal appartementen is verlaagd van 10 naar 9. Verder zijn onder andere de aanbouwen van het appartementengebouw verlaagd van 7.00 meter naar 6.00 meter.

Deelauto

De toekomstige bewoners van het appartementencomplex gaan gebruik maken van een elektrische deelauto. Hiermee willen ze ook in Scherpenzeel een bijdrage leveren aan een schoner milieu en zo ook kostenbesparend werken voor de toekomstige bewoners van de appartementen.

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Centrum Dorpsstraat 270' ligt nog tot en met 23 mei ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen op het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Vervolg

Na deze termijn worden de ingediende zienswijzen beantwoord en met het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.