Chronologisch overzicht van het proces: waarom en hoe is het plangebied met als werktitel 't Zwarte Land II tot stand gekomen? 

 1. In de structuurvisie Scherpenzeel dd 31 oktober 2013 is het grondgebied Zwarte Land II aangewezen als uitbreidingslocatie voor bedrijvigheid.
 2. Omdat er “weinig uitgeefbare bedrijfskavels voorhanden zijn in Scherpenzeel, en er wel ruimtebehoefte onder Scherpenzeelse bedrijven is”, heeft de Gemeenteraad van Scherpenzeel op 21 december 2017 besloten om de haalbaarheid voor uitbreiding van bedrijventerrein Zwarte Land te onderzoeken. Daartoe is een raadsopdracht verstrekt.   
 3. Op 17 mei 2018 heeft de raad in het Coalitieakkoord 2018-2022 uitgesproken onder voorwaarden aan het realiseren van een bedrijventerrein ten zuiden van de stationsweg te willen meewerken.
 4. Vervolgens is door het college van Scherpenzeel besloten een eventuele ontwikkeling van Zwarte Land II niet zelf ter hand te nemen maar de ontwikkeling over te laten aan lokale particuliere initiatiefnemers.
 5. Vanuit een samenwerking tussen individuele lokale ondernemers en Ondernemers Vereniging Scherpenzeel (OVS) is een Initiatiefgroep ontstaan, waarbinnen de rechtspersoon Modistiek de planvoorbereiding van Zwarte Land II op zich neemt.
 6. Na het doorlopen van de Laddertoets voor Duurzame Verstedelijking heeft het AB van Regio Foodvalley op 8 februari 2019 ingestemd met de uitbreiding van ’t Zwarte Land voor lokale bedrijvigheid (ter grootte van 2,5 ha), alsook met het accommoderen van de uitbreidingsplannen van Modiform (5 ha) in Scherpenzeel (zie raadsmemo 2019-9).
 7. Met o.a. raadsmemo’s 2019-38 en 2019-45 is de raad geïnformeerd over (de uitgangspunten bij) de ontwikkeling van Bedrijventerrein Zwarte Land II.
 8. Zomer 2019 heeft de Initiatiefnemer de omgevingsdialoog gestart en heeft een eerste uitgebreid participatietraject plaatsgevonden.
 9. Op 5 november 2019 heeft het college de Ontwikkelstrategie Werklocaties van is vastgesteld, en besloten om (in samenhang met het uitnutten van de resterende inbreidingsmogelijkheden op Zwarte Land I) mee te werken aan de ontwikkeling van Zwarte Land II volgens het principe 2,5 ha groen, 2,5 ha lokale bedrijven, 2,5 ha Modiform (memo 2019-65).
 10. Op 19 december 2019 is het Bestuursakkoord 2019-2022 vastgesteld waarin de reeds ingezette koers werd gecontinueerd.
 11. Voorjaar 2020 zijn gesprekken gevoerd over procesafspraken (een anterieure overeenkomst) met Modistiek.
 12. In september 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland ingestemd met de plannen voor Zwarte Land II op basis van het 2,5-2,5-2,5 principe. Herhaalde verzoeken van o.a. Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond om dit standpunt te herzien zijn afgewezen.
 13. Op 21 september 2020 is een Anterieure Overeenkomst ondertekend, dat van de zijde van de gemeente een inspanningsverplichting omvat voor een zorgvuldige en vlotte besluitvorming. In deze overeenkomst is tevens gesteld dat gemeentelijk commitment op procesniveau niet wegneemt dat college en raad ten allen tijde vrij zijn om hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid te nemen (zie raadsmemo 2020-81).
 14. Conform de afspraken in de anterieure overeenkomst heeft Modistiek in 2021 een participatietraject doorlopen (zie participatieverslag, meegezonden met raadsmemo 2022-09).
 15. Tevens heeft de Initiatiefgroep / Modistiek diverse benodigde onderzoeken verricht.
 16. In een iteratief proces is gewerkt aan de doorvertaling van de verkregen input in een concept bestemmingsplan. In lijn met de werkafspraken heeft hierover periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De opeenvolgende plannen zijn voor (welstands)advies over de landschappelijke inpassing voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap. Zowel het participatietraject als de advisering door CRK hebben tot tussentijdse bijstelling van de plannen geleid.
 17. In de omgevingsvisie Scherpenzeel, vastgesteld op 9 november 2021, is de principekeuze voor Zwarte Land II als uitbreidingslocatie voor nieuwe bedrijvigheid overgenomen: Op korte termijn wordt ingezet op uitbreiding van het bedrijventerrein in het gebied ten zuiden van onze kern, waarbij we de landschappelijke en cultuurhistorische elementen en de groene longen behouden en versterken. Pas op lange termijn is ontwikkeling ten noorden van de N224 bespreekbaar.
 18. In december 2021 is geconstateerd dat (nog) geen overeenstemming is op een aantal punten, waaronder mogelijke bouwhoogte, uitgiftebeleid, de koppeling met inbreidingsplannen, duurzaamheid en landschappelijke inpassing. Verantwoordelijk portefeuillehouder Van Deelen heeft daarbij gesteld dat naar zijn mening enkel een bouwhoogte van max 12 m (en mits daarop zonnepanelen) op bestuurlijk draagvlak zullen kunnen rekenen. 
 19. De initiatiefnemer heeft hierop de plannen verder bijgesteld en de mogelijkheden voor verdiepte bouw onderzocht. Inmiddels is gebleken dat een bouwhoogte van 12 meter en zonnepanelen haalbaar zijn.
 20. Op 21 april zijn de achtergronden van het dossier en geconcretiseerde plannen gepresenteerd aan de raadsleden in het kader van het inwerkprogramma voor de nieuwe raad.
 21. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage tm 2 augustus 2022. gelegen. Daar zijn reacties op gekomen en deze zijn verwerkt in de Nota van Inspraak
 22. Het ontwerp-bestemmingsplan is nog niet ter inzage gelegd. Wel is de gemeenteraad gevraagd om hier een advies over te geven. Dat is voorgelegd tijdens de raadsvergadering van 1 november. Deze is hier (externe link)terug te kijken (punt 5, vanaf 20.25 uur)