De gemeente Scherpenzeel groeit. Dit is goed voor alle inwoners, want zo kunnen zij wonen naar wens. En blijven de vele voorzieningen in onze gemeente in stand. Om te zorgen voor voldoende woningen, wordt woonwijk De Nieuwe Koepel gebouwd. 

Actuele vraag

De Nieuwe Koepel krijgt circa 450 woningen en wordt gebouwd aan de zuidrand van Scherpenzeel. In grote lijnen is dit het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg. De gemeente is eigenaar van dit gebied. De nieuwbouwwijk wordt de komende 8 tot 10 jaar in fases gebouwd. Door niet ineens, maar in delen te bouwen, kan naar de actuele vraag voor types woningen ingespeeld. De woonbehoefte van de Scherpenzelers is dus belangrijk en staat voorop. 

Totaalplan

De Nieuwe Koepel is voor Scherpenzeel een grote woonwijk. Voor het hele gebied wordt een totaalplan gemaakt. Daardoor kunnen de ontsluitingen voor het verkeer, de watergangen, wandel- en fietspaden, speellocaties en groenstroken gezamenlijk worden ingetekend. Dit zorgt voor een logisch vormgegeven woonwijk. 

Planning

De wijziging van het bestemmingsplan is in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tot en met 30 januari 2024 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Mocht na afloop van de beroepstermijn blijken dat door belanghebbenden geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen dan wel een voorlopige voorziening te vragen dan wordt het bestemmingsplan op 31 januari 2024 onherroepelijk.