De komst van negen appartementen en twee woningen op het terrein van het huidige Partycentrum Boschzicht is een stap dichterbij gekomen. Recent is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar en wethouder Evert van de Glind namens de gemeente ondertekend.

Plan en parkeren

Het plan bestaat uit het voornemen om de locatie op de hoek van de Vlieterweg en Burgemeester Royaardslaan te herontwikkelen voor  woningbouw. Op dit moment bevindt zich op de locatie de horecagelegenheid Boschzicht. Het voorgenomen plan bestaat uit de bouw van negen appartementen en een twee-onder-één-kap woning. Boschzicht wordt dan gesloopt. De nieuwe woningen worden verkocht. De belangrijkste doelgroep zijn inwoners van Scherpenzeel.

Op eigen terrein komen in totaal 22 parkeerplaatsen om aan de parkeerbehoefte te voldoen. De resterende oppervlakte wordt groen ingevuld. Hierdoor krijgt het terrein meer groen dan in de huidige situatie.

Informatie omwonenden

Vorig jaar is een informatieavond gehouden met geïnteresseerden in het plan. Het overgrote deel van de bezoekers gaf aan  het een mooi plan te vinden en is blij met de vergroening van deze locatie. Een deel van de bezoekers vindt het vanuit nostalgie jammer dat het partycentrum weggaat maar begrijpt de beweegredenen voor een ontwikkeling naar woningbouw. Ook zijn er persoonlijke gesprekken geweest met de naaste omwonenden.

Verdere proces

Hoewel het college positief is over het plan, is het plan nog niet goedgekeurd en dus niet definitief. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage, tot en met 23 mei. Dit is online hier(externe link) in te zien: Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Iedereen mag een schriftelijk zienswijze op het bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel.

Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team Leefomgeving via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.

Hierna kan de gemeenteraad besluiten of het bestemmingsplan vastgesteld wordt.