De gemeenteraad heeft op 9 november 2021 de Omgevingsvisie Scherpenzeel vastgesteld. De Omgevingsvisie is het resultaat van een intensief proces van de afgelopen twee jaar met bewoners, ondernemers, organisaties, verenigingen, samenwerkingspartners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Wethouder Izaäk van Ekeren: “Een resultaat waar we trots op zijn en waarmee we een mooie stap hebben gezet in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Binnen onze regio (OddV) zijn we de eerste gemeente die een Omgevingsvisie voor het totale grondgebied heeft vastgesteld.”  

De Omgevingsvisie is een belangrijk instrument voor Scherpenzeel waarin staat hoe we het toekomstig ruimtegebruik van onze gemeente voor ons zien en wat we daarin willen koesteren en versterken. Op basis van de Omgevingsvisie stuurt de gemeenteraad op de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving binnen Scherpenzeel.

Goede balans

Van Ekeren: “Waar we trots op zijn en wat we graag willen koesteren en beschermen hebben we vertaald naar ‘waarden’. Zo blijven we onze groene woonomgeving, onze voorzieningen en ons gezellige centrum koesteren. Alle ideeën, kansen en doelen voor de toekomst hebben we samengevat in ‘ambities’. We zetten in de toekomst nog meer in op een goede balans tussen ruimte voor groen, wonen, werken en recreëren. We streven daarbij een gezonde, leefbare en ondernemende gemeente na. Binnen het geheel van waarden en ambities nodigen we bewoners, organisaties en ondernemers uit om met plannen te komen die hierbij aansluiten.” 

Bestaand beleid

De Omgevingsvisie is een zelfbindend document voor de gemeente: voor de gemeenteraad en het college. De visie is gebaseerd op al bestaand beleid, zoals de Structuurvisie en de Energievisie. Daar wordt in de Omgevingsvisie niet vanaf geweken. Ruimtelijke initiatieven, zoals het plaatsen van een windmolen of het bouwen over De Dreef, worden altijd getoetst aan de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Bij de planvorming wordt de omgeving betrokken. En ook worden deze mogelijke initiatieven altijd beoordeeld door de gemeenteraad. 

Digitaal inzien

De vastgestelde Omgevingsvisie kunt u bekijken via de website omgevingsvisie.scherpenzeel.nl. Op de website is de kaart van Scherpenzeel te zien met daarin de vijf deelgebieden: noord, woongebieden, bedrijventerreinen, centrum en zuid. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken, functie, uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Met een klik op de kaart wordt de informatie van het gebied zichtbaar en welke thema’s, waarden en ambities daar belangrijk zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om direct naar een thema of ambitie te gaan.

Voortraject
Voor de totstandkoming van deze Visie is uitgebreid gesproken met inwoners, ondernemers, gemeenteraad en andere belanghebbenden. Zo zijn duizend inwoners willekeurig geselecteerd om mee te praten via Meet Ups. Zij ontvingen een gouden enveloppe met deze uitnodiging. Na het uitbreken van de corona-epidemie is na de eerste Meet Up gekozen voor een digitaal vervolg. Ook hier is goed gehoor aan gegeven. Van Ekeren: "Een hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedacht. Dit is zeer gewaardeerd."

In de periode 26 mei tot en met 6 juli 2021 was het mogelijk om een zienswijze te geven over de ontwerp-Omgevingsvisie Scherpenzeel en milieuimpactbeoordeling. Er zijn binnen de termijn 8 zienswijzen ingediend. Sommige zienswijzen gaven aanleiding om de Omgevingsvisie op onderdelen aan te vullen. Daarna is de Omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld met twee amendementen (aanpassingen). De definitieve raadsbesluit wordt ook gepubliceerd op omgevingsvisie.scherpenzeel.nl