Update maart 2024: ontwikkeling bedrijventerrein namens het college van b&w: 
De gemeente is al een aantal jaren in gesprek met Modistiek over de ontwikkeling van Zwarte Land II. Voor de zomer van 2023 leek alles in kannen en kruiken te komen. Het bestemmingsplan was zo goed als gereed, de door de gemeenteraad gevraagde allonge was eveneens door het college op 27 juni vastgesteld. De allonge gaf duidelijkheid over de positie van het lokale bedrijfsleven bij het verwerven van een bouwkavel in het project. Alles was erop gericht om tot besluitvorming over te gaan in december 2023.

In de zomer laat Modisitiek blijken dat door de gewijzigde marktomstandigheden zij zelf niet meer 2,5 ha uit het plangebied zal gaan bebouwen.
De gemeente heeft Modistiek gevraagd om een hernieuwd Stec rapport waarin zou kunnen worden aangetoond dat er behoefte is aan 5 ha bedrijventerrein voor het lokale bedrijfsleven. Dit is immers een voorwaarde van de provincie en ook van ons als gemeentebestuur. Aan de hand hiervan zou eventueel het bestemmingsplan kunnen worden aangepast.

In oktober 2023 blijkt echter dat Modistiek al sinds 2021 niet meer de eigenaar is van alle gronden in het plangebied. Er zijn gronden in bezit van ‘Zwarte Land II Grondexploitatie B.V.’  In daaropvolgende gesprekken is gebleken dat ‘Zwarte Land II Grondexploitatie B.V.’ en Modistiek een onderling geschil hebben. 
Wij hebben aangegeven geen onderdeel te willen zijn van dit geschil. Wij hebben aangegeven vast te willen houden aan de uitgangspunten van het plan en daarmee ook aan de allonge. Met beide partijen hebben wij hierover contact.

Wij zijn in afwachting van de beslechting van het geschil tussen beide partijen. Gezien de juridische positie van de gemeente kunnen wij u verder geen mededelingen doen over de aard van het geschil tussen beide partijen.


Update september 2023: Modiform ziet af van nieuwbouw
Het is eind 2023 duidelijk geworden dat initiatiefnemer Modiform afziet van nieuwbouw op bedrijventerrein Stationsweg. Daarmee zal 2,5 ha. niet worden ingevuld. Dit betekent dat een heroriëntatie plaatsvindt over de invulling van deze 2,5 ha. Dit heeft gevolgen voor het proces van de planontwikkeling. De gemeente heeft, ondanks deze gewijzigde omstandigheden, nog steeds de intentie om het plangebied in te zetten voor de vestiging van lokale bedrijvigheid. 

Achtergrond van project

Het bedrijventerrein Stationsweg is een planontwikkeling voor een nieuw bedrijventerrein tussen de Stationsweg en het Valleikanaal bij de rotonde De Dreef/Stationsweg. Initiatiefnemer Modiform heeft bij gemeente een verzoek ingediend tot aanpassing van het bestemmingsplan.

De gemeente Scherpenzeel heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Mede op basis van een uitgebreid behoefteonderzoek – dat aangeeft dat er een wens bestaat voor ongeveer 7,5 hectare netto, nieuw te ontwikkelen, bedrijventerrein. De bestaande bedrijventerreinen ’t Zwarte land (35 ha.) en Hogekamp-Oost (6,5 ha.) zijn volledig uitgegeven. Het doel van de gemeente is hier een goed in het landschap ingepast, groen en duurzaam bedrijventerrein voor lokale ondernemers te realiseren. Met extra meerwaarde door het inpassen van maatschappelijke functies in de groenzone.

Er is een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd in de zomer van 2022. De inspraakreacties hierop zijn verwerkt en te lezen in de Nota Zienswijze.