Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De eerste stap, het voorontwerp-bestemmingsplan, wordt vanaf 18 mei voor iedereen zes weken ter inzage gelegd. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen tijdens inloopmomenten op donderdag 19 mei in Boschzicht.

De Nieuwe Koepel wordt gebouwd in fases en dat zal in totaal 8 tot 10 jaar duren. Inmiddels is door stedenbouwkundig bureau SVP een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierbij hoort een beeldkwaliteitsplan, waarbij inwoners afgelopen oktober input konden leveren op diverse thema’s. De opmerkingen zijn vastgelegd en door de stedenbouwkundige getoetst. Wanneer haalbaar en mogelijk, zijn deze opgenomen in het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woonwijk.

Ter inzage

Nu gaan we van start met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt op 18 mei 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Belangstellenden kunnen in deze fase een inspraakreactie indienen. Deze worden gewogen en van een reactie voorzien. Waar nuttig en gewenst worden de adviezen in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Indieners van een inspraakreactie worden geïnformeerd met de beantwoording daarvan.

Inloopmomenten

Om u verder over de plannen  te informeren, houden we inloopmomenten op donderdag 19 mei. U kunt hier het voorontwerp-bestemmingsplan inzien en u verder laten informeren. Ook kunt u vragen stellen over de procedure.

Het voorontwerp-bestemmingplan biedt geen ruimte voor onderwerpen als prijs van de woningen en types woningen. Ook kunt u nog niet inschrijven voor een woning. Hierover volgt in het komende traject meer informatie, maar hoort niet bij deze procedure.

Boschzicht

U bent welkom tijdens de inloop-bijeenkomsten op donderdag 19 mei van 15.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur in Boschzicht. Aanmelden hoeft niet.                        

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar: scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl