Zowel inwoners als gemeenteraadsleden zijn binnenkort in de gelegenheid om zich uit te laten over de plannen voor een bedrijventerrein aan de Stationsweg.

De initiatiefnemer van het plan met als werktitel ’t Zwarte Land II, dient op korte termijn een verzoek in tot wijziging van het bestemmingsplan. Tegelijkertijd wordt aan de raadsleden gevraagd om zich uit te spreken (kaders stellen) over dit bestemmingsplan, en alles wat daarmee samenhangt, tijdens de Opinieronde op 23 juni.

Over de komst van een bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg wordt al sinds 2013 gesproken. Voor- en tegenstanders van de ontwikkeling hebben één ding gemeen: het wordt tijd om tot een concreet besluit te komen.  

Voorontwerp bestemmingsplan

Initiatiefnemer en eigenaar van de grond Modistiek dient binnenkort een formeel verzoek in om de bestemming te wijzigen, waardoor de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk wordt. Omdat het een belangrijk onderwerp is voor Scherpenzeel, zal vanuit twee richtingen om input worden gevraagd: vanuit de samenleving en vanuit de gemeenteraad.

Fors bijgesteld

In de afgelopen jaren is initiatiefnemer Modistiek al meerdere keren met belanghebbenden in gesprek geweest (de doorlopen participatietrajecten). Modistiek heeft op basis daarvan de oorspronkelijke plannen fors bijgesteld. Inmiddels zijn de plannen nu zo concreet dat ze op korte termijn zullen worden ingediend bij de gemeente.

Voor de gemeente een formele bestemmingsplanprocedure start, wil het college nog een keer zelf de mening van de samenleving horen. Dat doet het college door het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. Tijdens deze periode van zes weken kan het plan zowel online als fysiek worden ingezien, vindt een bijeenkomst plaats en mag iedereen inspraakreacties indienen. De verwachting is dat deze periode van inzage half juni start.

Kaders door raad

Voor alle betrokken partijen is het belangrijk om te weten hoe de (nieuwe) gemeenteraad tegen bedrijventerreinontwikkeling aankijkt. De raadsleden spreken hierover tijdens de Opinieronde van 23 juni. Naast zaken die specifiek betrekking hebben op het bestemmingsplan zelf (zoals bouwmassa en landschappelijke inpassing van het terrein) heeft het college in een discussienotitie een aantal onderwerpen aangedragen die weliswaar niet in een bestemmingsplan kunnen worden geregeld, maar wel belangrijk zijn voor het totaalplaatje. Bijvoorbeeld de mogelijkheden om het bestaande bedrijventerrein nog intensiever te benutten, en de mogelijkheden om aan de randen van het nieuwe bedrijventerrein ook maatschappelijke functies te realiseren.  Uiteraard staat het de raad vrij om op elk onderwerp binnen dit dossier een mening te uiten.

Vervolg

De ingekomen inspraakreacties en de wensen en bedenkingen van de raadsleden worden verwerkt in een ontwerp-bestemmingsplan. Daarna wordt het plan ter beoordeling voorgelegd aan de raad, die bepaalt of de formele bestemmingsplanprocedure kan worden gestart met de terinzagelegging van een ontwerp-bestemmingsplan. Dit is naar verwachting in het najaar van dit jaar.

Meer over dit plan op www.samengroeitscherpenzeel.nl of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief. Aanmelden kan via www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief(externe link)