Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan Zelder als ontwerp ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Voor de locatie Zelder, gelegen tussen Groeperlaan en Hopeseweg, is een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van 35 woningen mogelijk maakt. Het programma bestaat uit 1 vrijstaande woning en 34 woningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens. Tevens wordt de bouwweg een volwaardige verbindingsweg tussen Groeperlaan en Hopeseweg. Het bestemmingsplan Zelder geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen en bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Het bestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen. De reacties hebben tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan geleid. Daarnaast zijn ambtshalve enkele wijzigingen aangebracht in de bouwregels van de bestemming woongebied. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de nota inspraak en vooroverleg.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2021Zelder-ow01 ligt met ingang van 20 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het plan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan zo lang de plannen ter inzage liggen (dus tot en met 30 november 2021). Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar gemeenteraad van Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van de plannen.