Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De eerste stap, het voorontwerp-bestemmingsplan, ligt nu voor iedereen ter inzage. Reageren via een inspraakreactie kan tot en met 28 juni 2022.

Voor de woningbouwlocatie De Nieuwe Koepel is een bestemmingsplan in voorbereiding dat het mogelijk maakt om in het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg een groene, duurzame en betaalbare nieuwbouwwijk met 450 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen woongebied, groen, water en verkeer en de bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Op donderdag 19 mei zijn inloopmomenten in Boschzicht gehouden over dit voorontwerp-bestemmingsplan. In totaal bezochten circa 80 mensen deze middag en avond. 

Het voorontwerpbestemmingplan bevat geen informatie over  onderwerpen als prijs van de woningen en type woningen. Dit hoort niet bij deze procedure. Ook kunt u zich nu nog niet inschrijven voor een woning. Hierover volgt in het komende traject meer informatie.

Verkeer

Een andere veelgehoorde vraag tijdens de inloopmomenten gaat over de afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe wijk. Ook dit onderwerp hoort niet bij het voorontwerp. Wel is duidelijk dat hier veel vragen over zijn. Momenteel wordt samen met twee klankbordgroepen, bestaande uit inwoners, ondernemers, belanghebbende organisaties, resp. raadsleden een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd naar verschillende mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Daaruit moeten één of meer oplossingen naar voren komen.  Vervolgens zal daar nog inspraak over worden verleend en zal door de gemeenteraad een definitief besluit worden genomen.

Ter inzage

Nu is dus de procedure actief om het bestemmingsplan te wijzigen. Belangstellenden kunnen tot en met 28 juni een inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan. Deze worden gewogen en van een reactie voorzien. Waar nuttig en gewenst worden de adviezen in de volgende fase, namelijk het ontwerpbestemmingsplan, verwerkt.  Indieners van een inspraakreactie worden geïnformeerd met de beantwoording daarvan.

U kunt het plan inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2022NieuweKoepel-vo01 ligt ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het voorontwerp is ook te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken. Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 28 juni 2022). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.