Op 25 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan unaniem vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van de Jumbo mogelijk gemaakt op de huidige locatie van de Aldi. Boven deze nieuwe Jumbo komen 24 huurwoningen van Woonstede als laatste onderdeel van het plan Weijdelaer. Deze woningen maken deel uit van de  woon-zorgzone rondom Huis in de Wei.

Motie van gemeenteraad

Bij de vaststelling is ook een motie aangenomen door de gemeenteraad. Met deze motie zet de gemeente zich in voor de aanleg van minimaal 10 extra parkeerplaatsen nabij het parkeerterrein van de nieuwe Jumbo. Daarmee moet ook bij extreme drukte kunnen worden voorzien in de parkeerbehoefte.

Versterking voor centrum

Wethouder Gerard van Deelen: “Met de nieuwbouw van de Jumbo wordt een belangrijke stap gezet in de verdere versterking van het Scherpenzeelse centrum. De nieuwe moderne supermarkt van de Jumbo maakt het nog prettiger winkelen en vormt een impuls voor het winkelgebied rondom deze supermarkt. De Aldi gaat vervolgens het huidige Jumbo-pand verbouwen en zal hier een grotere en vernieuwde vestiging openen. Verder zal de parkeersituatie met de komst van de Jumbo sterk verbeteren rondom de Vijverlaan. Daarnaast komen er midden in het centrum 24 nieuwe huurwoningen bij voor mensen met een zorgindicatie. Zo krijgt een minder mooie plek in ons centrum een facelift en komen er extra functies.”

Vervolg procedure

OP 20 april is het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad gepubliceerd in de Scherpenzeelse krant. Het is dan voor de indieners van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan mogelijk hiertegen beroep aan te tekenen. Deze beroepstermijn duurt 6 weken. Zonder beroep treedt het bestemmingsplan na deze periode in werking. Als wel een beroepschrift wordt ingediend, spreekt de Raad van State zich hierover binnen 12 maanden uit.

Geuite zorgen

Parkeren

Tijdens informatieavonden en vanuit omwonenden zijn zorgen geuit over parkeren. Een moderne nieuwe supermarkt wordt toegejuicht, maar men vreest voor parkeerdrukte. In het plan wordt echter rekening gehouden met ruim 50 parkeerplaatsen meer dan volgens nationale normen noodzakelijk is. Ook het meerekenen van dubbelgebruik voor parkeerplekken is gebruikelijk. Dat er mensen met een zorgindicatie komen te wonen is al meegenomen in de parkeernorm. Dezelfde norm blijkt nu al meer dan voldoende bij het vorig jaar gerealiseerde appartementengebouw aan de Parklaan.

Op eigen terrein

Het nieuwe parkeerterrein komt te liggen tussen de nieuwe Jumbo en het appartementengebouw aan de Parklaan. Dit zijn gronden van de ontwikkelende partijen, zodat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost.

Standplaatsen

Er is nu nog geen sprake van het vestigen van standplaatsen op het nieuwe parkeerterrein. In de overeenkomst met de ontwikkelende partijen is wel neergelegd dat als er een standplaats komt, deze maximaal 1 parkeerplaats mag innemen.

Verkeerssituatie

Vorig jaar is een onderzoek uitgebracht van Royal Haskoning/DHV. Daarin is geconcludeerd dat de Dorpsstraat de verwachte verkeersintensiteiten in 2030 op een verkeersveilige manier kan verwerken. In dat onderzoek is zowel rekening gehouden met de bouw van de woonwijk De Nieuwe Koepel als de nieuwe Jumbo. Vanuit de ontwikkeling in De Nieuwe Koepel wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de routes en de mogelijke toename van verkeer vanuit deze wijk. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van de raad na de vergadering op 25 maart en is nog niet afgerond.

Samen optrekken

Er gaat veel gebeuren in Scherpenzeel. Niet alleen de supermarkten gaan vernieuwen, er vindt ook nieuwbouw plaats. Over enkele jaren is de riolering in het centrum aan de beurt en vindt tegelijk een herinrichting van de openbare ruimte plaats. Rondom de vernieuwde supermarkten gaan we al sneller aan de slag met deze herinrichting.

Van Deelen: “Het zijn tezamen veel veranderingen. Dat brengt dynamiek in ons centrum, maar ook gevoelens van onrust en onzekerheid. We willen dan ook graag samen met een afvaardiging van ondernemers en bewoners aan de slag met deze herinrichtingsvraagstukken. Hiervoor zal de gemeente een klankbordgroep oprichten.”