Waar komt nieuwbouwwijk De Nieuwe Koepel?

Het plangebied bestaat uit deelgebied oost en deelgebied west en is in grote lijnen het gebied tussen Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg. Een gedeelte (west) was al in eigendom van de gemeente en oost is onlangs aangekocht. Voordeel hiervan is, dat er 1 kwalitatief hoogwaardig totaalplan kan komen voor het hele gebied. Zo kunnen ook wegen, watergangen en wandelpaden logisch worden aangelegd.

Hoe komt de nieuwe wijk eruit te zien?

De Nieuwe Koepel wordt een woonwijk die het buitengebied van Scherpenzeel verbindt met het bebouwde gebied. De wijk krijgt een landschappelijke inpassing. Zo wordt gekeken naar bestaande waterverbindingen om deze in stand te houden en kan men via toekomstige wandel- en fietspaden een ommetje maken. Bij het ontwerp van De Nieuwe Koepel wordt Akkerwinde als voorbeeld genomen. Deze wijk is royaal opgezet met veel oog voor groen en biodiversiteit. De percelen zijn ruim en de afwerking van de straten, stoepen en straatmeubilair is luxe en duurzaam. Deze succesvolle uitwerking is het voorbeeld voor De Nieuwe Koepel.

Wat voor woningen komen er?

Scherpenzelers blijven graag in onze gemeente wonen omdat het hier goed toeven is. De sociale samenhang is groot en de voorzieningen zijn bovengemiddeld. Het woonprogramma van de gemeente is er op gericht, dat de inwoners kunnen wonen naar eigen wens. En deze woonbehoefte kan veranderen, bijv naar leeftijd, gezinssamenstelling of inkomen.
In De Nieuwe Koepel komt een mix van woningen, waardoor de wijk een gemengde samenstelling krijgt. Per fase kan worden bezien of er aanpassingen nodig zijn. De Nieuwe Koepel krijgt onder meer projectwoningen, starterswoningen, huurwoningen en vrije kavels.

Waarom is gekozen voor deze locatie?

Deze keuze sluit aan bij de huidige Ontwikkelstrategie Scherpenzeel-Zuid. Dit is het beleidskader van de gemeente voor gebiedsontwikkeling, in volgorde van prioriteit. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad in 2017. Toen is besloten om eerst de gebieden te ontwikkelen waarvan de gemeente zelf eigenaar is. Om tot een totaalplan te komen, wordt ook het oostelijke deel aangekocht.

Wanneer kan er worden gebouwd op De Nieuwe Koepel?

Plan Akkerwinde is in  2021 volledig is afgerond. Om een vervolg te kunnen geven aan woningbouw in Scherpenzeel is dit gebied vanaf 2023 in beeld. Nu zijn we aan de slag met het wijzigingen van het bestemmingsplan. Het ontwerp ligt ter inzage (tot en met 25 juli 2023). Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is naar verwachting in november 2023.

Hoe lang gaat deze woningbouw duren?

De Nieuwe Koepel wordt in fases ontwikkeld. Verwacht wordt dat de woningen gefaseerd in 6 fasen worden gebouwd, van circa 2024 en tot ongeveer 2030.

Het bouwrijp maken start naar verwachting halverwege 2024 en start bouw begin 2025. De verkoop van de percelen is nog niet aan de orde. En is ook mede afhankelijk van de fasering van het project.

Hoeveel woningen gaan er komen in De Nieuwe Koepel?

De insteek van de gemeente om niet al per fase het definitieve aantal woningen vast te leggen. Want als de woonbehoefte van de Scherpenzelers wijzigt, moet hierop flexibel ingespeeld kunnen worden. Bij  kleinere woningen op kleinere percelen zal het aantal woningen iets stijgen. Er kunnen maximaal 450 woningen worden gebouwd. 

Is er nog wel woningbouw nodig in Scherpenzeel?

De verwachting is dat het aantal inwoners in 2030 is gestegen naar 10.150 inwoners en dat er circa 4.200 huishoudens in de gemeente Scherpenzeel zijn  (+6%). Dit is opgenomen in de Woonvisie. Dit beeld komt overeen met de trend geschetst in de Regionale woonagenda 2018-2021 van Regio Foodvalley,

Is deze nieuwe woonwijk bestemd voor Scherpenzelers?

In eerste instantie bouwen we voor onze eigen inwoners. Door de woonbehoefte en vraag vanuit de Scherpenzelers goed in de gaten houden, kan juist voor de eigen inwoners worden gebouwd. Wel is in Nederland het recht van vrije vestiging voor alle inwoners van Nederland. Voor koopwoningen mogen geen regels of beperkende voorwaarden worden vastgelegd. De praktijk wijst uit, zoals in Akkerwinde, dat vooral Scherpenzelers en mensen uit de regio in Scherpenzeel een woning kopen.

Er wordt in Scherpenzeel best wat gebouwd. Is ons dorp niet groot genoeg?

Een nieuwbouwwijk van deze grootte heeft impact op Scherpenzeel, de omwonenden en inwoners. Toch is groei goed voor het dorp en voor de voorzieningen. Scherpenzeel is ruim bedeeld met verenigingen, sportclubs, zwembad, De Breehoek, culturele en maatschappelijke instellingen. Deze hebben leden, vrijwilligers en contributies nodig om op dit niveau te blijven, waarvoor een lichte bevolkingsgroei positief is.

Waar gaan huidige gebruikers van dit gebied heen (volkstuinen, scouting)?

De volkstuinvereniging Scherpenzeel huurt vanaf 1 januari 2024 een nieuwe locatie. Met de gemeente (de verhuurder van de grond) is in maart 2023 een huurovereenkomst gesloten.  De nieuwe locatie is gelegen nabij De Geerhoek. 

Het bestemmingsplan dat de volkstuinen daar mogelijk maakt is inmiddels definitief. De huurovereenkomst gaat in per 1 januari 2024. Voor die tijd worden de nodige werkzaamheden door en op kosten van de gemeente uitgevoerd om het perceel geschikt te maken voor volkstuingebruik. Zo wordt een kapschuur (gedeeltelijk open) geplaatst.

Verder worden parkeerplaatsen aangelegd. En wordt een waterput geslagen en leidingen aangelegd naar de tappunten.

De  scouting had een tijdelijk huurcontract voor gebruik van de locatie aan de Nieuwstraat. Om de scouting meer zekerheid te geven, heeft de gemeenteraad in oktober 2019 ingestemd met een nieuwe locatie voor de scouting aan de vijver langs de Breelaan. Deze locatie is in 2022 in gebruik genomen door de scouting. 

Een nieuwe woonwijk zorgt voor extra verkeersbewegingen. Wordt daar rekening mee gehouden?

Door De Nieuwe Koepel als totaalplan te ontwikkelen, kunnen de ontsluitingen voor het verkeer op meerdere punten in de wijk komen. Zo wordt voorkomen dat 1 toegangsweg teveel verkeersbewegingen krijgt. Te denken valt aan directe aansluitingen op de Vlieterweg, Koepellaan en Nieuwstraat, waarna het verkeer via de Vijverlaan, Burgemeester Royaardslaan en Vierzinnen/Hovenierslaan zijn weg vervolgt.  
Ook is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de te verwachten verkeersbewegingen als De Nieuwe Koepel klaar is. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel op de toegangswegen als op de Dorpsstraat de verkeersdruk onder de norm blijft. De capaciteit van de huidige wegen blijkt dus voldoende om het toekomstig verkeer uit De Nieuwe Koepel te kunnen opvangen/verwerken.
De gemeenteraad ziet desondanks  graag extra onderzoek naar de verkeersafwikkeling. Daarvoor is een apart project opgezet. Omwonenden en ondernemers en andere belanghebbenden praten en denken mee in een klankbordgroep. 

Kunnen inwoners en omwonenden meedenken met de plannen?

De volgende stap in dit proces is de participatie. Hiermee wordt bedoeld het informeren en in gesprek gaan met iedereen die daar belang bij of interesse in heeft. Gezamenlijk willen we dan komen tot een gedragen plan. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zetten we andere middelen in, vooral digitaal. Op 11 oktober 2021 was een werksessie in Boschzicht. Hier is ingegaan op vier thema's en alle informatie is gebruikt voor het beeldkwaliteitsplan. 

Kan ik mij al aanmelden als geïnteresseerde?

Voor wie op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Koepel, is de digitale nieuwsbrief aan te bevelen. Aanmelden via www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief(externe link) 

Momenteel is het nog te vroeg in het proces om meer informatie te kunnen geven over de te verkopen of te verhuren woningen. Ook voor deze geïnteresseerden is een abonnement op de nieuwsbrief aan te bevelen. Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, doet er verstandig aan zich zo snel mogelijk in te schrijven bij Woonstede, via huiswaarts.nu

Er staat dat het project in verschillende fases wordt opgeleverd. Betekent dit dat de eerste steen wordt gelegd in 2023, of dat de eerst fase wordt opgeleverd in 2023?

De woonwijk De Nieuwe Koepel wordt in circa zes fases gebouwd. Nu zijn we in de voorbereidende fase van de gehele ontwikkeling. Zoals we het nu zien, zal de bouw van de eerste fase eind 2024 / begin 2025 beginnen. Het opleveren van de eerste fase zal dan circa een jaar later zijn. 

En dat vervolgens de nieuwe fases worden opgeleverd en dat tegen 2031, de laatste fase is opgeleverd?

De planning is niet helemaal vastgelegd en kan door verschillende oorzaken wijzigen. Zoals we het nu zien, zal de bouw van De Nieuwe Koepel tot en met 2031 duren. 

Zijn er regels rondom de verkoop van deze nieuwbouw? Bijvoorbeeld dat inwoners van Scherpenzeel voorrang hebben bij de eerste inschrijving?

In Nederland is iedereen vrij om zich te vestigen waar men wil. Voor koopwoningen geldt dat de markt beslist. Bij nieuwbouwwijk Akkerwinde heeft de gemeente de vrije kavels via lokale makelaars verkocht. Daardoor kunnen Scherpenzelers en omwonenden in een vroeg stadium op de hoogte worden gebracht. De gemeente heeft wel eerst een aanbesteding te doorlopen voorafgaand aan de selectie van de makelaars. Bij Akkerwinde is na inschrijving bij de betrokken makelaars gewerkt met een loting bij de notaris. Hoe dit precies gaat in De Nieuwe Koepel, wordt nog verder uitgewerkt. Via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. 

Hebben starters voorrang op bepaalde huizen? 

De Nieuwe Koepel wordt een woonwijk waarin iedereen zich thuis kan gaan voelen. We streven naar een mix van bewoners en dus ook een mix van woningen. 
Duidelijk is al wel, dat er zeker starterswoningen gebouwd gaan worden in De Nieuwe Koepel. Dit zijn kleinere types woningen, waar weinig tot geen mogelijkheden zijn tot uitbouw. Daardoor zijn deze lager in de aankoopprijs en aantrekkelijk voor starters. Een goed voorbeeld hiervan is Zelder. 
Via de gemeente kan een starterslening voor deze woningen worden aangevraagd, waarbij aan voorwaarden moet worden voldaan.  

Is er in het plan De Nieuwe Koepel ook gedacht aan de realisering van z.g.n. Tiny Houses?

In De Nieuwe Koepel zullen verschillende typen woningen gebouwd worden, onder andere kleinere betaalbare woningen.  Voorbeelden zijn skinny houses, beneden-boven woningen en quadrant woningen. 
In het programma voor de Nieuwe Koepel wordt niet uitgegaan van de tiny houses. Dit concept heeft op deze locatie niet onze voorkeur omdat deze uitgaat van een tijdelijke woonvorm. Wel wordt er een zeer gevarieerd aanbod van woningen gepland, dat geschikt is voor alle doelgroepen. Ook de betaalbaarheid van de woningen heeft hierbij onze bijzondere aandacht. De resultaten hiervan worden gedeeld op onze website zodra hierover meer duidelijkheid bestaat. 

Over de verkeersafwikkeling van de nieuwe wijk

De verkeersafwikkeling van en naar De Nieuwe Koepel krijgt een extra onderzoek. Dit is op verzoek van de gemeenteraad, waarbij een groot gedeelte van verkeersstromen in Scherpenzeel-Zuid onder de loep wordt genomen. Daarbij wordt naast De Nieuwe Koepel ook de nieuwbouw van een supermarkt aan de Vijverlaan meegenomen. Uit het eerdere verkeersonderzoek (uit 2020) blijkt dat de capaciteit van het wegennet voldoende is om de verkeerstoename te kunnen verwerken. Wel gaan we uit van meerdere ontsluitingen, zodat de te verwachten verkeersdrukte verdeeld gaat worden over meerdere toegangswegen. En uit het onderzoek komt ook naar voren dat de Nieuwstraat minder geschikt is voor een toename van verkeer en daarom nader onderzocht wordt.

Komen er routes voor bouwverkeer?

Voor bouwverkeer zal een route ingesteld worden, afhankelijk van het gedeelte van De Nieuwe Koepel waar dan wordt gebouwd. De bouw zal namelijk in circa zes fases plaatsvinden. Met bebording zal de route worden aangegeven, waarbij waarschijnlijk de Nieuwstraat niet wordt meegenomen en dit ook op de borden wordt aangegeven om gevaarlijke situaties te voorkomen. Hoe echter de routes voor bouwverkeer exact gaan lopen, kan nu nog niet worden aangegeven.

Waar wordt gestart met de bouwwerkzaamheden, oost of west?

De Nieuwe Koepel wordt in ongeveer zes fases gebouwd. Het is nog niet bekend of de bouwwerkzaamheden vanaf de oost- of westkant starten. Dit zal in overleg met de ontwikkelaars in de loop van de tijd duidelijk worden. 

Ruimte voor recreatief wandelen/fietsen en groene recreatie in de wijk

Voorafgaand aan het definitief maken van de plannen, gaat de gemeente met de omwonenden en geïnteresseerde inwoners in gesprek over onder meer de invulling van de openbare ruimte. Hier kunt u mogelijkheden voor recreatie, groene aanplant, wandel- en fietspaden inbrengen. U wordt onder meer via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de mogelijkheden om mee te denken. Dit traject van participatie is nog niet gestart.