Het verkeersonderzoek naar afwikkeling van verkeer in Centrum en Zuid is voorgelegd aan de Klankbordgroep met ondernemers en inwoners. Hierbij het verslag van deze eerste bijeenkomst op 23 februari 2022 in Kulturhus De Breehoek.

Klankbordgroep verkeer – bijeenkomst 23 februari 2022, Kulturhus De Breehoek

Aanwezig

Haskoning DHV

 • Jos Hengeveld    (onderzoek en presentatie)

Gemeente

 • Peter de Cocq, Jelle Wiebenga (beleidsmedewerkers Verkeer)
 • Mieke Gardenier (communicatie adviseur)

Wijkplatform-West

 • Peter op ’t Hof
 • Aline van de Weert

Ondernemers

 • Mark Mudde     
 • Arjan Westerduin
 • Gerard Vlastuin

Inwoners

 • Johan van de Vliert                       
 • Margot van Betlehem-Stoete                   
 • Jan Willem MijnLieff      
 • Marjolein Antonides     
 • Peter Overvest                
 • Bert Leppers     
 • Jan Kees Gijsbers           
 • Jan den Hartog

Verkeersouder cbs Korenmaat

 • Gerline van de Brink

Seniorenbelangen Scherpenzeel

 • Alie van Riet

Veiligheidsregio VGGM

 • Evert den Hartog            
 • Job Maassen

Landgoed Lambalgen Berkhorst BV       

 • Albert Patijn

Landgoed Scherpenzeel (via Schoutenhuis)      

 • Gijsbert van Sijpveld

Afwezig met kennisgeving (ontvangen verslag)

 • Jaap van Donselaar        
 • Corry van Wijk Ammerlaan
 • Elly de Gooijer             

Onderzoeksvraag

Welke mobiliteitsmaatregelen zijn er om (het verkeersnetwerk) van Scherpenzeel Zuid en Centrum te verbeteren op leefbaarheid en verkeersveiligheid, met specifieke aandacht voor de verkeerscirculatie?

Knelpuntanalyse

Hierbij zijn verkeersmodellen getoond met prognose van de nog te verwachten groei  in 2030 en 2040,als alle ontwikkelingen in het centrum en Zuid doorgang hebben. Daarna is ingezoomd op de specifieke verkeersmodaliteiten:

 • Voetganger
 • Fiets
 • Openbaar vervoer
 • Gemotoriseerd verkeer
 • Landbouwverkeer
 • Bouwverkeer

Vragen en opmerkingen vanuit klankbordgroep n.a.v. de presentatie

 • Vierzinnen staat niet in model met verkeerstoename. Wel al drukker, hoe wordt dit gezien? Ook in relatie tot parkeren/verkeer rondom Wittenbergschool.
  Jos Hengeveld (JH) verkeerstoename is aanzienlijk, ook voor Vierzinnen. In berekening nog niet als doorgaande weg naar Holevoetlaan gezien, model wordt rondom de afwikkeling van de wijk geoptimaliseerd. Hoe bereken je de toename naar Woudenberg. Want er circuleren toekomstige afsluitplannen voor wegen in buitengebied. Dat zou druk op andere wegen verhogen.
  JH: rondweg wordt zeker drukker, hoe verkeer managen, dat wordt de grote uitdaging. Eerst inzichtelijk maken hoe verkeerscirculatie in Scherpenzeel er gaat uitzien, dan gesprek aangaan met buurgemeentes als Woudenberg en Renswoude.
 • Drukte in de Dorpsstraat ook met fietsers gaat toenemen, attentiepunt voor kruispunt achter de grote kerk.
 • De reeds nu toegenomen drukte op de Koepellaan enerzijds naar de Korenmaat via de Boslaan, anderzijds via Vierzinnen (Heijhorstwijk) naar de Wittenbergschool. Zeker dient aan de veiligheid van de fietsers gedacht te worden, b.v. apart fietspad zoals op de Eikenlaan.
 • Flessenhals Nieuwstraat – Grebbelaan (geparkeerde auto’s vooral op de avonden, zaterdag en zondag)
 • Aandacht geven aan verkeersonveiligheid door toename verkeer Boslaan, ook met fietsverkeer (bijv. van en naar De Korenmaat en ontsluiting Akkerwinde)
 • Snelheid: inprikkers (toegangswegen naar het dorp, zoals Marktstraat en Stationsweg) en industriegebied zijn 50 km, verder alles 30 km.
 • Meer handhaving op de maximaal toegestane snelheid.
  JH: dan is ook de inrichting van de weg een attentiepunt, dit is knelpunt van gemeente want de oost/west as is een doorgaande weg geweest en ziet er nog zo uit. Nodigen dus ook uit om harder te rijden. En de 30 km zones zijn niet overal met voldoende maatregelen ingericht   
 • Centrumvisie: hoe staat het daarmee, toen ook meegedacht over verkeer maar de aangedragen oplossingen zijn duur.
  JH: in centrum komen relatief veel langzaam- en gemotoriseerd-verkeersstromen samen, dus het verkeersveiligheidsrisico is daar het hoogst (in de hele kern Scherpenzeel). Dit vraagt om goed doordachte oplossingen. Centrumvisie is vooruitgeschoven door gemeentebestuur, wisselingen supermarkten is de eerste aanzet en verkeersstromen reguleren hoort daar bij (als grootste publiekstrekkers in het centrum).
 • Wordt plan van aanpak van de werkzaamheden naast reguliere werkplanning van bijv riolering gelegd?
  JH: eerst bekijken hoe en welke wegen willen we aanpakken. Dan rioleringsplan daarmee koppelen. Er wordt altijd bekeken hoe er ‘werk met werk’ kan worden toegepast, dus voorkomen dat twee keer een straat wordt opengebroken.
 • Hoe gaan jullie om met voertuigen van hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance? drempels, plateaus, chicanes, smallere wegen: dit bevorderen de aanrijtijden en het welzijn van de patiënt niet. PdC: er moet altijd een altijd een compromis worden gevonden tussen een goede, veilige inrichting en de bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • Nieuwe ‘rondweg west’ aanleggen met oog op toekomst en toename van vervoer (hierbij wordt bedoeld: doorsteek vanaf Stationsweg naar Nieuwstraat)                                                
  JH: de mogelijkheid van een rondweg-west gaan we in het onderzoek meenemen.
 • Parkeren bij/onder de (nieuwe) Jumbo. Zijn er genoeg parkeerplaatsen op het maaiveld en is wel voldoende onderzoek gedaan naar parkeerdek/parkeergarage.
 • Duurzame mobiliteit en gedragsverandering. Het gaat veelal over de toename van het gemotoriseerd vervoer. Er valt ook winst te behalen bij het veranderen van het gedrag bij de inwoners. Voornamelijk bij mensen die wonen, werken en recreëren in het dorp en hierbij de auto gebruiken. Aanjaagrol of ambitie als gemeente in vervullen of formuleren.

Johan vd Vliert geeft een presentatie met mogelijke oplossingen. Hierbij duidelijk aangegeven:  denk zonder belemmeringen. Kern van zijn presentatie

Analyse / probleemstelling

 1. Zoek een verkeerskundige oplossing tot minimaal 2040;
 2. Als gevolg van de toekomstige nieuwe wijken in Zuid zal met name het autoverkeer richting centrum en door het Centrum fors toenemen. Zoek een oplossing waarbij dit verkeer niet door het centrum moet;
 3. Als gevolg van de nieuwe Jumbo in het centrum zal met name het autoverkeer en de behoefte aan parkeerplaatsen fors toenemen;
 4. De Dorpsstraat is nu al veel te druk en onveilig voor met name fietsers;
 5. Zwaar verkeer, bevoorraden winkels en nieuwe Jumbo vraagt extra aandacht;

Mogelijke oplossingen

 • a       toekomstige woningbouw Zuid voorzien van nieuwe ontsluiting, niet door het bestaande centrum, als volgt:
 • b       verbindt de Koepellaan rechtstreeks met de Ringbaan, ten noorden van de Boslaan, waarbij dit bestaande gedeelte van de Boslaan weer een wandel en fietspad wordt, met aan beide zijden de bestaande bomenrij zoveel mogelijk handhaven;
 • c       maak van de aansluiting van de Ringbaan met het Oosteinde een veilig knooppunt, waarbij afwikkeling van verkeer richting Verlengde Hopeseweg prioriteit heeft, voetgangers en fietsers alleen oversteken aan de Noordzijde van dit knooppunt.
 • d       Aansluiting vanuit Het Polletje als tweezijdig fietspad aan de noordzijde van de Ringbaan, vanaf Oosteinde tot aan de Valeriaanlaan, (nader uit te werken);
 • e       Maak van de Dorpsstraat éénrichtingsverkeer, mogelijke varianten:
  1.  éénrichtingsverkeer vanaf Vijverlaan, Dorpsstraat tot aan de Marktstraat;
  2. éénrichtingsverkeer vanaf Vijverlaan, Dorpsstraat tot aan de Druivenkamp;
  3. éénrichtingsverkeer vanaf Vijverlaan, Dorpsstraat, Oosteinde, Ringbaan, nieuwe aansluiting naast Boslaan, Koepellaan tot aan Vijverlaan, Vijverlaan tot aan Dorpsstraat;
  4. voorkeur éénrichting: van oost naar west;
 • f        voor het openbaar vervoer geldt in alle gevallen het traject, genoemd onder punt e3;
 • g       voldoende parkeerruimte bij de nieuwe Jumbo realiseren, behoefte parkeren wordt in deze fase geactualiseerd; meer benodigde parkeerruimte voor Jumbo, omliggende winkels en bestaande en nieuwe woningen kan nu nog relatief eenvoudig gevonden worden door een parkeerdek (of parkeerkelder) Financieel mogelijk compenseren door toevoegen extra bouwlaag nieuwbouw aan de zijde van de Parklaan;

Hier wordt over doorgesproken met alle aanwezigen: welk effect heeft dit op verkeersstromen? Hoe gaat dit in het centrum? Boslaan heeft bijzondere status, doorkruist het unieke gebied van landgoed, dorpspark is een totaalpakket en dit unieke gebied wordt hierdoor verstoord. Niet bestemd voor gemotoriseerd verkeer.

 • Reactie vanuit cultuurhistorie op eenrichtingmaatregel of autoluwe Dorpsstraat: Dorpsstraat heet niet voor niets Dorpsstraat, deze heeft van oudsher dit karakter als doorgaande rijksweg Utrecht-Arnhem. Bij afsluiten wordt het een doodlopende steeg. Voor het dorpse karakter is tweerichtingsverkeer wenselijk.
 • Een eventueel verkeersplan en de daaraan gekoppelde oplossingen kunnen vanzelfsprekend niet los gezien worden van de claims en waarden van reeds bestaande structuren (bijvoorbeeld rijksmonument Dorpspark).
 • Vanwege de ligging aan de zuidrand van de bebouwde kom van de Nieuwe Koepel zal een oplossingsrichting altijd gezocht moeten worden in afstemming met de gemeente Woudenberg.
 • Optie Boslaan en ook aansluiting op huidige rondweg, westelijk, dus rondweg creëren vanaf Stationsweg t/m Ringbaan.
  JH: nadeel rondmaken van een ontsluitingsweg heeft risico dat het nog meer verkeer aantrekt (zonder herkomst/bestemming in Scherpenzeel), dus verkeerskundig dan voor halve rondweg kiezen (anders leg je ook een alternatief aan voor de huidige rondweg).
 • Niet westelijke, maar oostelijke variant. Verkeerskundig correct dat verschillende wijken etc los zijn ontwikkeld.
  JH: de mogelijkheid van een rondweg-oost gaan we in het onderzoek meenemen. 
 • Volg de logische ontsluitingsroute die al veel mensen nemen. Reële optie is ontsluiting naar westkant.
 • Komt er onderzoek naar de staat van huizen waar het bouwverkeer langs gaat komen?
  JH: niet in het kader van deze studie. Deze studie richt zich op het verkeernetwerk.
 • Is in zicht hoe forensen zich bewegen? Zorg dat Dorpsstraat geen alternatief wordt voor nieuwe ontsluitingsweg als deze komt.
  JH: beide mogelijkheden - nieuwe ontsluitingen westelijk en oostelijk – beide worden meegenomen in dit onderzoek (mogelijk ook doorgerekend op verkeerseffecten).
 • Optie: ontsluitingsweg langs Lunterse beek richting Hopeseweg?
 • Ondernemers: niet alleen westelijke rondweg, alle opties open houden. Dorpsstraat is belangrijk voor winkeliers, knelpunt aanpakken. Cirkel gaan maken voor veilige doorstroom (Vijverlaan, Molenweg etc)
 • Plein 1940 goed bereikbaar houden, liever geen eenrichting-maatregel op Dorpsstraat
 • Vanuit veiligheid (hulpdiensten): goede afwikkeling bij ongevallen en grotere rampen. Dus advies is om meerdere ontsluitingen te borgen, zowel links als rechts.
 • Met rondweg/nieuwe ontsluitingsweg minder obstakels dus betere aanrijdtijden.

Vervolg:

 • JH: op basis van deze info goed kijken naar varianten. En met deze uitspraken/meningen naar klankbordgroep raadsleden. Daarna varianten doorrekenen.
 • Als maatregelrichtingen zijn opgesteld, komt volgende sessie met deze klankbordgroep.

Dit verslag en de getoonde presentatie worden gepubliceerd op de website van de gemeente.