Het gebied tussen De Voorposten, de Oude Barneveldseweg, De Geerhoek en De Dreef (werknaam: zone Scherpenzeel Noord) is in de Structuurvisie opgenomen als potentieel zoekgebied voor wonen. Dit betekent dat, naast andere belangrijke functies in dit gebied zoals groen, recreatie en maatschappelijke functies, ook wonen hier in de toekomst mogelijk kan zijn. Momenteel worden eerste plannen voor een nieuwe invulling van het gebied door een stedenbouwkundig bureau uitgewerkt. Daaruit wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor dit gebied in de toekomst. Uiteraard blijft het groene karakter belangrijk, hoe dat behouden of zelfs versterkt kan worden.
Om duidelijk in beeld te brengen wat de denkrichtingen zijn en wat er mogelijk is, kunnen deze vragen en antwoorden helpen.

Wat zijn maatschappelijke functies die in dit gebied een plekje kunnen krijgen?

De inzet van de gemeente is in ieder geval om de volkstuinvereniging hier een plek te geven. Verder wordt gedacht aan mogelijkheden voor dierenweiden. Ook andere ‘groene’ organisaties zouden mogelijk in dit gebied een plekje kunnen krijgen. 

Worden er ook woningen gebouwd?

Ook woningbouw achten wij op deze locatie haalbaar. Daarom wordt samen met stedenbouwkundigen onderzocht waar deze woningen in deze zone mogelijk kunnen worden gebouwd.

Op welke termijn worden deze plannen uitgevoerd?

Woningbouw in dit gebied zal niet voor 2025 plaatsvinden omdat locaties als Zelder en De Nieuwe Koepel eerst in ontwikkeling worden genomen.

Wordt het hele gebied tegelijk ontwikkeld?

De plannen zullen waarschijnlijk gefaseerd - dus stapsgewijs -  worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen maatschappelijke functies en recreatieve mogelijkheden eerder worden ingevuld dan de woningbouw. De volkstuinvereniging zal als eerste en op korte termijn worden verplaatst. Daarvoor wordt de procedure voor wijziging van het bestemmingplan binnenkort opgestart.

Waar komen naar verwachting de volkstuinen in dit gebied?

Als de volkstuinvereniging akkoord is met verhuizing naar Scherpenzeel-Noord, is de gewenste locatie gelegen naast de Oude Barneveldseweg (wandelpad). Dit past ook in het beleid zoals vastgesteld in de Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie (januari 2020), waarbij deze zone benoemd is als groene long. Ook is deze grond van de gemeente, waardoor de bestemmingsplanprocedure op korte termijn kan worden opgestart. 

Is alle grond in het plangebied van de gemeente?

De percelen sectie D nummers 4130 en 4277 tussen de Oude Barneveldseweg, De Dreef en De Geerhoek zijn eigendom van de gemeente. Naastgelegen gronden zijn niet van de gemeente.  Het gaat hierbij om de weilanden en akkers die liggen in het verlengde groengebied tussen De Dreef, De Voorposten, De Geerhoek en de Oude Barneveldseweg. Mogelijkheden om dit terrein bij de projectgebied te betrekken, worden onderzocht. 

Wat gaat er gebeuren met de weilanden tussen de Voorposten, Geerhoek en De Dreef die niet van de gemeente zijn? 

In de stedenbouwkundige visie die de gemeente laat opstellen voor deze zone worden deze percelen (sectie D nummers 4127 en 4276) meegenomen. Daardoor ontstaat de kans om dit gebied in samenhang met de bestaande bebouwde en landschappelijke omgeving een nieuwe invulling te geven met wonen, groen, recreatie en maatschappelijke functies. De gemeente is daarom voornemens, om deze gronden aan te kopen. Daarom is een eerste recht van aankoop via de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op deze percelen.

Wat is een Wvg?

Wvg (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) geeft de gemeente het recht van eerste koop van de grond waarop het voorkeursrecht is gevestigd. De eigenaar is niet verplicht om de aangewezen grond te verkopen. Maar als de eigenaar wel wil verkopen, moet de grond eerst te koop worden aangeboden aan de gemeente. Hiermee wordt bereikt dat de gemeente regie kan gaan voeren op de ontwikkeling van het totale gebied.  

Blijft deze Wvg heel lang geldig?

De aanwijzing is een voorlopige aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg. Dit voorlopige voorkeursrecht geldt voor drie maanden en vervalt als de aanwijzing niet binnen deze termijn is bestendigd door een besluit van de gemeenteraad. Verwacht wordt dat de raad hierover in juli een besluit neemt.
De aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg is in werking getreden op 16 april 2020, de dag na de publicatie ervan in de Staatscourant.

Een gedeelte van het terrein wordt nu gebruikt voor het stallen en huisvesten van paarden. Wat gaat hier mee gebeuren?

De gemeente wil graag dat de groene zone een brede maatschappelijke functie krijgt. Deze huidige activiteiten passen qua groene uitstraling in principe binnen de beoogde groene functies. Of en in welke omvang de paardenweides kunnen worden ingepast, is onder meer afhankelijk van de vraag naar groene functies vanuit de samenleving. Het is niet de verwachting dat de inpassing van de paardenweides op exact dezelfde locatie mogelijk is. In de stedenbouwkundige visie wordt gekeken waar dat eventueel wel kan.

In hoeverre staan deze plannen al vast?

Er staat nog niets vast. De gemeente heeft ideeën over dit gebied en hoe dit te ontwikkelen naar een groene zone voor wonen, recreatie en maatschappelijke functies. De stedenbouwkundige studie is de eerste aanzet. Vooral de volkstuinvereniging speelt hierin een belangrijke rol. Het volkstuincomplex aan de zuidelijke kant van de gemeente, zal dan een nieuwe plek gaan krijgen in deze noordelijke groene zone. Zodra plannen meer vorm hebben gekregen, wordt uiteraard de omgeving bij de plannen betrokken. 

Krijgen omwonenden nog de mogelijkheid om mee te denken of in te spreken?

Ja, omwonenden mogen tijdens het proces van ontwikkeling meepraten over de plannen. 

De Oude Barneveldseweg eindigt bij de rondweg. Kan dit wandelpad hersteld worden?

De Oude Barneveldseweg liep oorspronkelijk door tot de Barneveldsestraat. Na de aanleg van De Dreef is de Oude Barneveldseweg gesplitst in twee delen die niet meer met elkaar verbonden zijn. In de plannen voor ontwikkeling van een groene zone, besteden wij aandacht aan verbetering van de recreatieve beleving. Daarom onderzoeken wij of de verbinding Oude Barneveldseweg weer als wandelpad in oude staat hersteld kan worden met een voetgangersbrug over De Dreef. Zo ontstaat de mogelijkheid voor ommetjes vanuit het dorp in een aantrekkelijk landschap.