Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat de gemeenteraad op 12 december 2023 het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel en het beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Koepel gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van dit plan

Voor de woningbouwlocatie De Nieuwe Koepel is een bestemmingsplan opgesteld dat het mogelijk maakt om in het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg in Scherpenzeel een groene en duurzame nieuwbouwwijk met 450 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen woongebied, groen, water en verkeer en de bijbehorende bouw- en gebruiksregels. Het beeldkwaliteitsplan biedt de stedenbouwkundige spelregels ten aanzien van de realisatie van het plan.

Wijzigingen in het plan

Als gevolg van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen zijn er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in de toelichting en de verbeelding wijzigingen aangebracht. Deze hebben in hoofdzaak betrekking op:

  • Toelichting: er is nader akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevelbelasting op de woning Vlieterweg 130 vanwege het geluid afkomstig van het wegverkeer.
  • Verbeelding: voor de weg Zuideinde is de bestemming Verkeer opgenomen.
  • Verbeelding: de bestemmingsgrenzen van de bestemming Woongebied zijn op onderdelen aangepast. Daarmee sluiten deze beter aan op het stedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp bouwrijp maken.
  • Verbeelding: de gevellijn langs de Vlieterweg is vervangen door een geluidscontour die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanaf de weg aangeeft.

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de nota zienswijzen.  

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2022NieuweKoepel-vg01 en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 20 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). De plannen zijn tevens te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan tot en met 30 januari 2024 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen.

Het (besluit tot vaststelling van het) bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.