Onderzoek verkeer Zuid en Centrum

Het Verkeersonderzoek Scherpenzeel-Zuid en centrum is afgerond. In vervolg hierop heeft het college, mede in het kader van de ontsluiting van De Nieuwe Koepel, verkeersveiligheid, leefbaarheid en verkeerscirculatie, een aantal voorgenomen keuzes gemaakt. 

De Nieuwe Koepel is het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg waar de gemeente een groene, duurzame en betaalbare nieuwbouwwijk met 450 woningen wil bouwen. Over het verkeer van en naar deze wijk is onderzoek uitgevoerd en de gemeenteraad praat hierover op donderdag 14 september. Verkeerswethouder Gerard van Deelen vertelt meer over de verkeersplannen.

De Nieuwe Koepel wordt met circa 450 woningen een grote nieuwe wijk. Wordt er nu pas nagedacht over het verkeer?

“De locatie van De Nieuwe Koepel is al lang in beeld voor de bouw van een nieuwe wijk. In meerdere visies is vastgelegd dat we als Scherpenzeel in het zuiden graag bouwprojecten willen. Met Akkerwinde is hier een start aangegeven en De Nieuwe Koepel is het vervolg.

Het eerste verkeersonderzoek in 2020 gaf aan dat de toegangswegen (zoals de Koepellaan, Vlieterweg, Nieuwstraat, Vierzinnen, Vijverlaan) meer verkeer aankunnen. Natuurlijk wordt het op deze wegen wel drukker en rijden er meer auto’s en fietsers. Daarom zijn er wel aanpassingen nodig om het verkeer zo veilig mogelijk af te wikkelen.

Het tweede verkeersonderzoek dat nu is afgerond en waar we binnenkort een definitief besluit over  nemen, heeft grotendeels dezelfde conclusie. Het belang van fietsers krijgt extra aandacht. Vanuit De Nieuwe Koepel naar het centrum gaat sneller op de fiets, dan met de auto.”

Het voorstel is om het verkeer van en naar De Nieuwe Koepel via de al bestaande wegen te laten rijden. Waarom wordt er geen extra, nieuwe weg aangelegd?

“Wie van A naar B wil, kiest de kortste route. Een ontsluitingsweg aan de oostelijke en/of westelijke kant van de nieuwe wijk, is voor veel wijkbewoners aan de zuidzijde van Scherpenzeel niet de kortste route. Zij kiezen dan grotendeels voor de al bestaande wegen richting centrum. Het verkeersonderzoek laat zien, dat een extra weg niet voor minder verkeer op de bestaande wegen zorgt. Dan maken we liever de bestaande wegen veiliger.
En daarnaast doe ik een ouderwetse en ook actuele oproep: gebruik zoveel mogelijk de fiets. Goedkoper, sneller en gezonder!”

Het verkeersonderzoek is meerdere keren besproken met een klankbordgroep. Dat zijn inwoners en ondernemers en andere betrokkenen (hulpdiensten, seniorenbelangen, verkeersouder) die adviezen hebben gegeven. Is daar niets mee gedaan?

“Tijdens het verkeersonderzoek heeft de verkeerskundige meerdere keren met inwoners en ondernemers (een klankbordgroep) gesproken. Deze inwoners  hebben de lokale kennis in huis. De gesprekken zijn heel waardevol. Zo is bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat de Grebbelaan niet geschikt is voor meer verkeer. De Vierzinnen is nu een doorlopende weg richting Hovenierslaan en kan wel – na aanpassingen – veilig gebruikt worden.
Ook heeft de klankbordgroep geadviseerd om onderzoek te doen naar een extra ontsluitingsweg richting de Stationsweg. Daar is door meerdere deskundigen serieus naar gekeken, maar al snel bleek dat dit op kortere termijn geen oplossing is. Dat heeft te maken met de staat van de bodem, bomen, sloten, eigendom en status van de Lambalgerkeerkade. Omdat het daarbij niet zorgt voor minder verkeer in de omliggende straten en het centrum, zoals het verkeersonderzoek laat zien, heeft het college voorgesteld om hier nu niet verder mee door te gaan.”

Begrijpt u het als leden van de klankbordgroep zeggen zich niet gehoord te voelen?

“De klankbordgroep heeft in de bijeenkomsten de kans gehad nieuwe ideeën voor te stellen, deze zijn allen (ook in verschillende combinaties) onderzocht en teruggekoppeld. Ook is de klankbordgroep meegenomen in de conclusie dat een nieuwe weg geen oplossing biedt. Ik noem ook graag dat een deel van de klankbordgroep deze conclusie deelde.

Het proces is transparant gevoerd en altijd is met de klankbordgroep duidelijk gedeeld dat de komst van De Nieuwe Koepel zeker een impact krijgt op de huidige wijk aan de zuidzijde van Scherpenzeel. Door de komst van de nieuwe woningen neemt het verkeer toe, dat dit het huidige karakter van de wijk verandert is een feit. Ik begrijp heel goed dat de bewoners hier zorgen over hebben. Het onderzoek laat zien dat de toekomstige situatie met de voorgestelde verkeersmaatregelen leefbaar en veilig inpasbaar is.”

Het bouwverkeer gaat ook over de bestaande wegen. Hoe moet dit en wordt daar een route voor ingesteld?

“De bouw van De Nieuwe Koepel is een jarenlang project, denk aan circa 8 tot 10  jaar. Ook is de bouw in verschillende delen, waardoor meerdere toegangswegen worden gebruikt. Per periode worden andere routes gebruikt. Ik ben daar eerlijk in: er kan overlast zijn. Onze inzet is om dit zo min mogelijk te laten zijn. En de last te verdelen over diverse wijken. Ook kwetsbare locaties, zoals scholen of onoverzichtelijke situaties, brengen we nauwgezet in kaart. Met verkeersmaatregelen en afspraken met de bouwers zetten we in op een veilige afwikkeling van het bouwverkeer. Bijvoorbeeld door met bouwverkeer niet tijdens de schooltijden te rijden.”