Op 25 maart 2021 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van de Jumbo (en 24 huurwoningen) geregeld. Bij deze vaststelling is een motie aangenomen waarin het college niet alleen wordt opgedragen minimaal 10 extra parkeerplaatsen te vinden bij de nieuwbouw van de Jumbo, maar ook om een verkeersplan te maken voor dit deel van het Centrum, waarbij op langere termijn er buiten extra parkeerplaatsen ook een betere verkeerssituatie ontstaat waarbij veiligheid en doorstroming gewaarborgd is.


Ook is op 25 maart 2021 het raadsvoorstel De Nieuwe Koepel I en II vastgesteld. Bij dit voorstel is een amendement ingediend en vastgesteld waarin kaders worden meegeven voor de ontsluiting van Scherpenzeel-Zuid en de daaruit volgende verkeerssituatie in het centrum.

De stand van zaken van het verkeersonderzoek en vooruitblik:

- Voor de ontsluiting van De Nieuwe Koepel heeft Royal HaskoningDHV in 2020 een verkeersonderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek zijn de verkeerseffecten van de nieuwe uitbreiding op het ontsluitende wegennet van Scherpenzeel-Zuid berekend en beschreven. De conclusies van dit onderzoek waren beperkt tot het definiëren van globale verkeerstechnische maatregelen. De recente ontwikkelingen in Scherpenzeel Centrum en Zuid vragen nu om een meer gedegen integrale aanpak. Daarom is in december 2021 aan Royal Haskoning DHV opdracht verleend om een breder en diepgaander verkeerskundig onderzoek in te stellen voor Zuid en Centrum met daarbij de onderzoeksvraag:
Welke mobiliteitsmaatregelen zijn er om (het verkeersnetwerk van) Scherpenzeel Zuid en Centrum te verbeteren wat betreft leefbaarheid en verkeersveiligheid, met specifieke aandacht voor de verkeerscirculatie?

- Hierbij wordt gezamenlijk met de inwoners niet alleen gekeken naar mogelijke ontsluitingsvarianten op netwerkniveau voor het autoverkeer, maar ook naar de andere vervoermodaliteiten, waaronder voetgangers en fietsers. Verder wordt nu ook aandacht besteed aan het veiligheids-, leefbaarheids-, ruimtelijk/planologische en financiële aspect en in het
bijzonder aan het beperken van de overlast van het bouwverkeer.

- Op verzoek van de gemeenteraad is voor dit onderzoek een klankbordgroep geformeerd van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Deze is in februari 2022 voor de eerste maal bijeen geweest. Hierbij heeft Royal Haskoning de verkeerskundige uitgangspunten en knelpunten gepresenteerd. Een verslag van deze bijeenkomst staat op deze pagina. 

- Op verzoek van de raad is voor de start van dit onderzoek een klankbordgroep geformeerd van raadsleden. Deze is eind september 2021 geïnformeerd over de voorgestelde aanpak voor het nieuwe verkeersonderzoek.

- Uit de bovengenoemde bijeenkomsten zijn denkrichtingen naar voren gekomen voor de volgende stap: het uitwerken en doorrekenen van maatregelscenario’s. Als voorwerk voor de vervolgbijeenkomsten van de klankbordgroepen worden de eerste globale vervolgonderzoeken in gang gezet. Deze eerste resultaten worden ingebracht in de komende
klankbordgroepbijeenkomsten (van zowel raad als inwoners/ondernemers)

- Ook zijn de eerste resultaten gedeeld tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op donderdag 13 oktober 2022. (zie hier de presentatie) 

- Na deze raadsinformatiebijeenkomst zal Royal Haskoning de laatste stap in het onderzoek zetten: waaronder het verkeerskundig doorrekenen en bepalen van de effecten van de diverse maatregelscenario’s.

- Vervolgens wordt de eindrapportage aangeboden aan de raad met daarin een of meerdere oplossingsrichtingen met bijbehorende onderbouwing, effecten, maatschappelijk draagvlak en haalbaarheid voor wat betreft uitvoerbaarheid en financiën.

De verwachting is om het project eind maart af te kunnen ronden en naar de gemeenteraad te verzenden.