Wethouder Gerard van Deelen heeft tijdens de Opieronde van de gemeenteraad op 14 september 2023 een actuele mededeling gedaan over de ontwikkeling Bedrijventerrein Stationsweg:

Al een aantal jaren is de gemeente met Modiform in gesprek over de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Stationsweg (ook bekend als: Zwarte Land II). Vorig jaar november heeft u als raad een amendement aangenomen waarin u het college heeft opgedragen een aantal zaken juridisch te verduidelijken en te verankeren in een allonge. Een allonge is een bijlage bij een anterieure overeenkomst.

De gemeente en ontwikkelaar hebben sinds november gezamenlijk gewerkt aan het bestemmingsplan en een allonge. Vlak voor het zomerreces heeft het college ingestemd met de allonge en was het bestemmingsplan zo goed als gereed.

Echter gezien de gewijzigde marktomstandigheden heeft Modiform zich de afgelopen zomer beraden over haar bedrijfsstrategie. De nieuwe bedrijfsstrategie van Modiform heeft hen tot de conclusie gebracht dat zij geen behoefte meer hebben aan de nieuwbouw van een hal van 2,5 ha op Zwarte Land II. Modiform heeft ons hiervan eind augustus in kennis gesteld. Het betekent dat er een heroriëntatie moet plaatsvinden ten aanzien van de invulling van de 2,5 ha Modiform. Deze heroriëntatie heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het Bestemmingsplan en daarmee ook het Beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan. Deze zullen moeten worden aangepast nu Modiform niet zelf 2,5 ha zal invullen. Gezien deze ontwikkelingen is de allonge nog niet ondertekent. U heeft als gemeenteraad aangegeven dat een getekende allonge randvoorwaardelijk is voor het vervolgtraject.

Modiform en de gemeente zijn in frequent nauw overleg over hoe om te gaan met deze nieuwe situatie. Er dient helderheid te komen over de gewenste wijzigingen in het Bestemmingsplan en de allonge dient te worden ondertekend.

In het belang van de Scherpenzeelse samenleving, het Scherpenzeelse bedrijfsleven en Modiform staat zorgvuldigheid hierbij voorop. Zowel Modiform als de gemeente hebben, ondanks deze gewijzigde omstandigheden, nog steeds de intentie om het plangebied in te zetten voor de vestiging van lokale bedrijvigheid.