Plan voor woningen Holevoetplein 294/296

De bouw van 12 rug-aan-rug woningen in het centrum van Scherpenzeel, is een stap dichterbij gekomen. Met het ondertekenen van een anterieure overeenkomst met ontwikkelaar Koppel Holding B.V. kan de vergunning ingediend worden voor de bouw van de woningen. Wethouder Evert van de Glind zette namens de gemeente zijn handtekening.

Foto van de ondertekening met links Bert van Maanen van Koppel Holding B.V. en rechts wethouder Evert van de Glind.

Woningen

Het terrein tussen Holevoetplein 292 en Holevoetplein 296 ligt al geruime tijd braak. In het verleden stonden op deze plek een school, een garagebedrijf en een kleding- en voedselbank. Na een brand in 2019 zijn de bouwwerken gesloopt.

Het voorlopige plan bestaat uit de bouw van 12 rug-aan-rug woningen. De woningen hebben twee bouwlagen waarvan de tweede verdieping een kap is. De belangrijkste doelgroep zijn inwoners van Scherpenzeel. De woningen zijn geschikt voor kleinere huishoudens (bijv stellen zonder kinderen of singles). Het is nog niet bekend of de woningen verhuurd of verkocht worden.

Parkeren en groen

Op eigen terrein komen 22 parkeerplaatsen om aan de parkeerbehoefte te voldoen. Ook ontstaat er een stuk groen aan de voorkant van het perceel, achter de bushalte. Tussen de parkeerplaatsen worden bomen geplant. Hierdoor krijgt dit terrein veel natuurlijk groen. Dit is goed voor het centrum en is belangrijk in het voorkomen van hoog oplopende temperaturen in de zomer.

Omwonenden

Vorig jaar is een bijeenkomst gehouden met omwonenden over het plan. Hierbij kwam naar voren dat de meeste aanwezigen geen moeite hebben met de komst van woningen in plaats van een onderneming. Sommige buren geven aan zich zorgen te maken over  de locatie en omvang van de nieuwe bebouwing.

De locatie en de stedenbouwkundige opzet van de nieuwe bebouwing is echter vergelijkbaar met het voormalige pand wat hier stond. Voor de vorm van het bouwwerk en de hoogte is ook aansluiting gezocht bij de bouwmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan. Verder is bij het ontwerp aandacht gegeven aan eventuele bezwaren van omwonenden door het dakvlak minder steil te maken. Naar aanleiding van de suggesties van belanghebbenden is de voorgevel (gevel aan de openbare weg) aangepast.

Indienen plan

Hoewel het college positief is over het plan, is het plan nog niet goedgekeurd en dus niet definitief. Na het indienen van de vergunning worden de stukken beoordeeld. Omdat het meer dan 10 woningen zijn, moet de gemeenteraad het besluit nemen. De gemeenteraad beslist of er een ontwerp-vergunning verleend wordt. Hierna ligt het plan nog 6 weken ter inzage. Te zijner tijd wordt de terinzagelegging  bekend gemaakt via de gemeentelijke publicaties, nieuwsbrief en website. Iedereen kan dan tegen het plan zienswijzen kenbaar maken. Hierna kan de gemeenteraad besluiten of de vergunning definitief verleend wordt.