Hoe staat het gemeentebestuur tegenover deze plannen ?

De gemeente Scherpenzeel (zowel het huidige als voorgaande college van B&W) is in eerste instantie bereid tot medewerking aan de mogelijke komst van een bedrijventerrein. Dit is het resultaat van verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijventerreinen voor lokale ondernemers. Ook is hierover overleg gevoerd met de Regio Foodvalley en de Provincie Gelderland. Bij al deze partijen is draagvlak voor dit project en principe akkoord gegeven.

Waarom staat het gemeentebestuur positief tegenover de plannen?

De dringende behoefte aan uitbreiding onder Scherpenzeelse bedrijven was aanleiding om medewerking te willen verlenen. Omdat in Scherpenzeel onvoldoende bedrijfskavels beschikbaar zijn, zijn bedrijven vertrokken naar omliggende gemeenten. Dit blijkt uit gemeentelijk onderzoek en de Ladder-toets van bureau Stec eind 2018.

Waarom is gekozen voor deze locatie aan de Stationsweg?

Ruimte in Scherpenzeel is schaars, dus er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden waar gebouwd kan worden.  In de Ontwikkelstrategie Werklocaties ‘Eerst Zuid, dan Noord’  en de Kadernota Omgevingsvisie is door de gemeenteraad uitgesproken dat bedrijfsbebouwing boven de Dreef vooralsnog geen optie is. Hierbij is de scherpe  keuze gemaakt om het kampenlandschap aan de noordkant voorlopig onbebouwd te laten en gebieden in de zuidkant te ontwikkelen. Hierdoor is vestiging van een bedrijventerrein aan de noordkant van de rondweg geen optie.

Hoe wordt rekening gehouden met de Grebbelinie?

De locatie is op de provinciale kaart met cultuurhistorische waarden aangewezen als inundatiegebied. Dat geldt voor de hele kern Scherpenzeel. Om de waarde van de Grebbelinie te waarderen, wordt in het plangebied een respectzone van 100 meter vrijgehouden, vanaf het Valleikanaal.

Welke onderzoeken zijn er gedaan naar behoefte van lokale bedrijven?

De gemeente Scherpenzeel organiseerde, in nauw overleg met de Ondernemersvereniging Scherpenzeel en de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg, een uitgebreid behoefteonderzoek onder alle in Scherpenzeel gevestigde bedrijven. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat behoefte bestaat aan ongeveer 7,5 hectare (netto) nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijvigheid. Met de huidige interesse staat de stand op ruim 8 ha naast de kavel van Modiform.

Wat is de eerdere besluitvorming en beleid waardoor dit college de plannen steunt?

 • In de Structuurvisie Scherpenzeel (2013) is er door de gemeenteraad voor gekozen om gebieden in het zuiden van het dorp eerst te ontwikkelen en het gebied ten noorden van de rondweg voorlopig niet te bebouwen.
 • Economisch beleid gemeente Scherpenzeel (2015): het ontwikkelen van werklocaties is tot speerpunt van het Economisch Beleid benoemd.
 • De uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land was één van de onderdelen van een eerder visieplan, het Integraal Plan Scherpenzeel (opgesteld door o.a. Ondernemersvereniging Scherpenzeel). Het college besloot in 2017 om het visieplan op te knippen en in ieder geval de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land mogelijk te gaan maken. De gemeenteraad stemde in met een zo spoedige mogelijke opstart van de bestemmingsplanprocedure om te komen tot een nieuw bedrijventerrein.
 • Februari 2019: Algemeen Bestuur Regio Foodvalley stemt in met 7,5 ha nieuw bedrijventerrein (2,5 lokaal / 5 Modiform) in gemeente Scherpenzeel.
 • In het coalitieakkoord 2018-2022 (GBS, CU en PRO Scherpenzeel) en het bestuursakkoord 2019-2022 (GBS en SGP) is de uitbreiding van het bedrijventerrein opgenomen.
 • De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030, vastgesteld in januari 2019  besteedt aandacht aan de bedrijventerreinen en de balans die moet worden gezocht tussen lokale bedrijvigheid enerzijds en het inpassen daarvan in een landschappelijke omgeving anderzijds.
 • November 2019 wordt de nota ‘Ontwikkelstrategie Werklocaties Gemeente Scherpenzeel’ vastgesteld welke oproept tot de realisatie van nieuw bedrijventerrein.
 • November 2019 geeft het college een principeakkoord op de ontwerp planvorm ‘t Zwarte Land 2 met 2,5 ha landschap / 2,5 ha lokale bedrijven / 2,5 ha Modiform. Dit plan is de uitkomst van grondig doorlopen haalbaarheidsonderzoeken. Ook geeft zij hiermee de opdracht tot het starten van een bestemmingsplanprocedure.
 • Provincie Gelderland geeft in september 2020 aan om af te willen wijken van het Regionaal Programma Werklocaties voor ’t Zwarte Land 2 en vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptie en mobiliteit.
 • De anterieure- of samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar is in september 2020 ondertekend met afspraken over het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en als onderdeel daarvan het participatietraject.

Is er geen ruimte meer op bedrijventerrein ’t Zwarte Land?

Bedrijventerreinen ’t Zwarte Land  (35 ha) en Holleweg (6,5 ha) zijn volledig uitgegeven. Inbreiding en/of verdichting van de bebouwingsmogelijkheden biedt kansen voor de al op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven, maar niet voor nieuwe vestigingen. Herontwikkeling van vrijkomende panden wordt door de gemeente Scherpenzeel gestimuleerd en gefaciliteerd. Op basis van onze eigen inventarisatie zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen dat binnen afzienbare termijn nog andere panden of kavels beschikbaar zullen komen in de markt.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is niet de eigenaar van de grond en gaat ook niet zelf ontwikkelen. De gemeente heeft hier een faciliterende rol: de gemeente moet er mede voor zorgdragen dat er mogelijkheden komen om hier te bouwen. Het wijzigen van het bestemmingsplan is hiervan onderdeel. De ontwikkelaar, in dit geval Modistiek, heeft bij de gemeente hiervoor de plannen indienen. De gemeente heeft de procedure van een bestemmingsplanwijziging gestart. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Zie hier de Nota van Inspraak. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt nog door het college ter inzage gelegd, deze datum is nog niet bekend. 

Wat kunnen inwoners doen die het niet met deze uitbreiding eens zijn?

Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere momenten en mogelijkheden om een inspraakreactie en/of zienswijze te geven. Als deze mogelijkheden er zijn, zal de gemeente dit bekendmaken en de inwoners hierop wijzen. Dit staat op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant. Hier kunt u ook een digitaal en gratis een abonnement op nemen abonneren gemeentenieuws(externe link), Na registratie ontvangt u wekelijks de gemeentepagina in de mailbox. 

Ook vindt u de publicatie in de Staatscourant.

Via www.overheid.nl(externe link)  kunt u zich aanmelden voor de attenderingsservice, om een melding in de mailbox te krijgen van alle publicaties van de gemeente in de directe omgeving. Deze attenderingsservice(externe link) is dezelfde als voor de omgevingsvergunningen.

Verder is het bestemmingsplan vanaf de start van de bestemmingsplanprocedure digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Scherpenzeel een definitief besluit.

Wat is de meerwaarde voor onze gemeente?

De grote meerwaarde voor Scherpenzeel is dat er opstart- en  (door)groeimogelijkheden komen voor de lokale ondernemers. Dit is goed voor de bedrijvigheid in de gemeente, voor werkgelegenheid en voor ondersteuning van het verenigingsleven middels sponsoring.
Ook komt naast de 2,5 ha voor Modiform en 2,5 ha voor lokale ondernemers een groene zone van 2,5 ha. Er worden ook gesprekken gevoerd door de ontwikkelaar met lokale initiatiefnemers om te bezien wat hier mogelijk kan worden gerealiseerd in combinatie met de functie bedrijventerrein. Ambitie is om via deze route ook een meerwaarde tot stand te brengen voor Scherpenzeel, haar inwoners en directe omgeving.

Wordt dit bedrijventerrein eenzelfde soort gebied als ’t Zwarte Land?

Het mogelijke bedrijventerrein aan de Stationsweg wordt een bedrijventerrein dat niet bedoeld is voor zware bedrijvigheid. In het bestemmingsplan wordt een maximale bedrijfscategorie opgenomen. Te denken valt aan bedrijven in de categorie tussen 2 en 3.1. Ter vergelijking: de bedrijfscategorie op de locaties van Vion, Interface en Modiform op het huidige bedrijventerrein ‘t Zwarte Land variëren van 4.1 tot 4.2. Hier geldt dus een zwaardere bedrijfscategorie dan voor Zwarte Land  beoogd. De ontwikkelaar streeft naar een zo duurzaam mogelijk bedrijventerrein, waar naast de opslagfaciliteit van Modiform een even groot oppervlak beschikbaar is voor lokale bedrijven.

Ingekomen vragen: 

Onderstaande vragen zijn ingediend bij de gemeente en voorzien van een antwoord. 

Als Modiform vertrekt uit Scherpenzeel komt er meer dan voldoende ruimte vrij voor alle lokale ondernemers die dat wensen?

Uitgevoerd onderzoek toont aan dat deze behoefte er wel degelijk is. Ook kan er nu geen ruimte worden aangeboden aan de plaatselijke ondernemers. Uiteraard is het beleid van de gemeente Scherpenzeel er ook op gericht om het bedrijf Modiform met haar werkgelegenheid te behouden voor Scherpenzeel.

Werkgelegenheid is geen juist argument, want in de beoogde hal van Modiform komen in meerderheid robots te werken of arbeidsmigranten?

Ook het werkgelegenheidsaspect is aandacht van onderzoek geweest in de afgelopen periode. De conclusies uit deze onderzoeken laten zien dat Modiform zorgt voor werkgelegenheid in Scherpenzeel en de regio. Ook laat deze een keteneffect zien in de Scherpenzeelse ondernemerswereld.

Is de indeling zo gekozen met Modiform aan de oostrand van het terrein, zodat in de toekomst uitbreiding gegarandeerd is achter de huizen aan de Stationsweg tot aan Schimmel?

Deze gedachten gang sluit op geen enkele wijze aan bij de plannen en ambities van Modiform en de gemeente Scherpenzeel.

Het plangebied is nu honderd procent groen en dan wordt er gesproken over een groene invulling van 2,5 ha?

De plannen gaan inderdaad ten koste van het groen op deze locatie. Het huidige groen is ecologisch arm met vrijwel alleen gras met wat eiken. Het ‘nieuwe groen’ zal de biodiversiteit van het gebied, ondanks de uitbreiding van bebouwing, juist versterken door gevarieerdere beplanting. Ook ontstaan gebruiksfuncties voor sport, spel, wandeling en andere mogelijkheden op gebied van natuur en milieu. Nu betreft het voornamelijk een groen gebied zonder gebruiksfunctie voor inwoners.

Het plan gaat uit van noodzaak voor Modiform. Een groot bedrijf als Modiform hoort thuis op een groot regionaal bedrijventerrein. Dat men in eerste instantie 5 ha. vraagt om op 2,5 ha uit te komen is een doorzichtige tactiek

Niet alleen de vraag naar extra m2 bedrijfsruimte van Modiform, maar ook de dringende behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven uit Scherpenzeel was aanleiding om mee te werken aan het dit project.

Uit onderzoek aan behoefte aan een extra bedrijventerrein in Scherpenzeel bleek een behoefte van ca. 7,5 ha voor lokale bedrijven. Modiform had eerst een ruimteclaim van 5 ha. Deze is nu teruggebracht naar 2,5 ha. De overige 2,5 ha wordt ingevuld op Zwarte Land (door intensivering gebruik). Als uitgangspunt is steeds een zorgvuldig ruimtegebruik.

Op welke wijze is er een waarborg ingebouwd dat lokale ondernemers de mogelijkheid krijgen om tegen marktconforme prijzen de mogelijkheid krijgen om een bedrijfspand te kopen

Gezien de grote vraag naar bedrijfskavels (inmiddels staan er 57 bedrijven op de wachtlijst) is het van groot belang dat alle Scherpenzeelse ondernemers zo veel mogelijk (gelijke) kans maken om hun uitbreidingsbehoefte op Zwarte Land II te realiseren. Gemeente Scherpenzeel heeft geen grondposities verworven in het gebied, maar maakt (net zoals dat te doen gebruikelijk is bij bijv. toewijzing van woningen door Woonstede)  afspraken met de ontwikkelaar over het uitgiftebeleid.

  Op welke wijze is er een waarborg ingebouwd dat het deel voor de lokale ondernemers niet opgekocht word door beleggers en deze vervolgens gaan verhuren aan lokale of niet lokale ondernemers

  Niet elke ondernemer wil een bedrijfspand in bezit hebben, ook voor het huren van een bedrijfsruimte is behoefte in de markt.

  Wat is de definitie van de lokale ondernemer? Zijn dit alleen ondernemers die in Scherpenzeel wonen (zoals Woudenberg ook deed aan de Parallelweg) of ook ondernemers die buiten Scherpenzeel wonen

  Het college definieert ‘lokale bedrijvigheid’ als volgt:

  • Reeds in Scherpenzeel gevestigde bedrijven die willen verplaatsen en/of uitbreiden;
  • Bedrijven die afgelopen jaren vertrokken zijn uit Scherpenzeel wegens ruimte gebrek;
  • Bedrijven met een lokale binding: aantoonbare klant- of leveranciers relatie, ondernemer die in Scherpenzeel woonachtig is.

  Meepraten over de plannen heeft geen enkele zin om dat de uitkomst van de plannen al vastligt. Er wordt zoveel geïnvesteerd dat straks gezegd zal worden dat het kapitaal vernietiging is en het plan te stoppen?

  Het college van B&W heeft medewerking toegezegd aan deze plannen. Dus de “wat” vraagt is hiermee behandeld en duidelijk. Het meepraten heeft als doel om samen met elkaar aan te geven hoe we de plannen voor een nieuw bedrijventerrein vorm en inhoud kunnen gaan geven. Het participatietraject bood ieder die hiervoor  belangstelling heeft de mogelijkheid om hierin een inbreng te leveren. Meer hierover op www.zwarteland2.nl