Voor de weilanden tussen De Voorposten, de Oude Barneveldseweg, De Geerhoek en De Dreef is de gemeente op zoek naar een nieuwe invulling. Zo is er overleg met de volkstuinvereniging voor een mogelijke verplaatsing van het moestuinencomplex naar dit gebied. Ook zijn er nog gesprekken met huidige gebruikers van een deel van het gebied. 
Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn verschillende onderzoeken nodig. Zo is bodemonderzoek uitgevoerd. Dit is nodig om te bepalen of de gewenste invulling van het gebied mogelijk is. Ook worden onderzoeken uitgevoerd op de weilanden langs de Voorposten, vanwege een mogelijk toekomstige aankoop van de gemeente. 

Groen karakter

Uiteraard blijft het groene karakter belangrijk, ook hoe dat behouden of zelfs versterkt kan worden. Daaraan kan huisvesting van de volkstuinvereniging in dit gebied een bijdrage leveren. De gemeente heeft daarom verschillende gesprekken met de volkstuinvereniging gevoerd over een mogelijke verhuizing van de Nieuwstraat naar Scherpenzeel Noord.

Als de volkstuinvereniging akkoord gaat, is de gewenste locatie gelegen naast de Oude Barneveldseweg (wandelpad). Dit past ook in het beleid zoals vastgesteld in de Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie (december 2019), waarbij deze zone benoemd is als groene long. De gemeente is eigenaar van deze locatie.

Vanwege de noodzaak van de verhuizing van de volkstuinvereniging, starten we nu al met de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging, zoals het uitvoeren van veldonderzoeken (bodem en flora en fauna). De wijziging van het bestemmingsplan gaat dus alleen over de nieuwe locatie van de volkstuinen. Hierdoor krijgen de volkstuinders ruim de gelegenheid om te verhuizen, mocht de planwijziging doorgaan.

Naast het volkstuincomplex en de landschappelijke inpassing daarvan kijken we ook naar de (tijdelijke) inrichting van de resterende grond die van de gemeente is, met recreatieve functies. Bijvoorbeeld een wandelpad en dierenweide.  

Woningbouw in het resterende gebied kan op termijn een mogelijkheid zijn, maar heeft nu niet de hoogste prioriteit. Dit omdat eerst andere mogelijke woningbouwlocaties worden onderzocht.