Plangebied ’t Zwarte Land 2 is het stuk grond tussen de Stationsweg en het Valleikanaal, aan de entree van het dorp bij de rotonde De Dreef/Stationsweg. De grond is niet in eigendom van de gemeente Scherpenzeel. Initiatiefnemer Modiform is van plan om dit jaar bij de gemeente een aanpassing van het bestemmingsplan aan te vragen voor een bedrijventerrein op dit gebied. 

De gemeente Scherpenzeel wil meewerken aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. De gemeente liet dat enkele jaren geleden al zien – door een uitgebreid behoefteonderzoek – dat de wens bestaat voor ongeveer 7,5 hectare netto, nieuw te ontwikkelen, bedrijventerrein. De gemeente Scherpenzeel wil daarvoor het gebied tussen Stationsweg en Valleikanaal gebruiken.

Scherpenzeel kent op dit moment twee bedrijventerreinen: `t Zwarte Land I (35 ha) en Hogekamp-Oost (6,5 ha). Deze terreinen zijn momenteel volledig uitgegeven. De vraag naar nieuwe kavels voor lokale bedrijven kan nu niet worden ingevuld. De behoefte aan een nieuw bedrijventerrein is speerpunt van het Economisch Beleid.

De initiatiefnemer voor ’t Zwarte Land 2 heeft het voornemen om het nieuwe bedrijventerrein zelf voor 2,5 ha te gebruiken voor concentratie van bedrijfsactiviteiten (logistiek/kantoor) van Modiform in Scherpenzeel, 2,5 ha te ontwikkelen voor vestiging van lokale ondernemers en 2,5 ha een groene inrichting te geven, waarbij ‘zichtgroen’ van functie wisselt naar ‘gebruiksgroen’. Ideeën en initiatieven hiervoor worden opgehaald uit de samenleving. 

Het doel van de gemeente is een goed in het landschap ingepast, groen en duurzaam bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Met extra meerwaarde door het inpassen van maatschappelijke functies in de groenzone.