Samen met woningcorporatie Woonstede plaatst de gemeente Scherpenzeel op het Wetro-terrein (Nieuwstraat 70) tijdelijke woningen. Onlangs heeft het college besloten om, mede gezien de actualiteit rondom huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne, hier twee aspecten aan toe te voegen: het aantal woningen en de doelgroep.

Het college heeft besloten om zes woningen toe te voegen aan de al eerder vastgestelde zeven woningen. Dit betreft nu in totaal 13 woningunits van ieder circa 44 m² met een maximale tijdsduur van tien jaar. Woonstede is door de gemeente gevraagd om dit plan uit te voeren.

Doelgroep

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn op zoek naar huisvesting. Om deze mensen van een woning te kunnen voorzien, wordt het aantal tijdelijke woningen op het Wetro-terrein verhoogd en deels aangeboden aan deze doelgroep. Zoals al eerder besloten, zijn deze tijdelijke woningen ook deels bestemd voor huisvesting van statushouders. Deze taakstelling krijgt de gemeente jaarlijks opgelegd vanuit landelijk beleid. Door in te zetten op tijdelijke woningen, hoeft minder een beroep te worden gedaan op de bestaande voorraad sociale woningen in Scherpenzeel. Het blijft de insteek om indien mogelijk statushouders evenredig verdeeld over het dorp te huisvesten.

Vierzinnen-Nieuwstraat

In de eerdere planvorming werd rekening gehouden met (nood)huisvesting van  bewoners van Vierzinnen-Nieuwstraat. Vanwege de aankomende sloop van deze woningen, is door Woonstede intensief gezocht naar vervangende woonruimte in Scherpenzeel. Door deze inspanning zijn deze huishoudens inmiddels voorzien van vervangende woningen in de gemeente. Zij gaan geen gebruik maken van de tijdelijke woningen op het Wetro-terrein.

Druk verminderen

De vraag naar sociale huurwoningen is groot in Scherpenzeel. Dit is een tendens die ook landelijk te zien is. Met het plaatsen van tijdelijke sociale huurwoningen zetten Woonstede en de gemeente zich in om de druk op de woningmarkt in onze gemeente  te verminderen. Mocht de vraag vanuit Oekraïense vluchtelingen op termijn afnemen, dan blijven de tijdelijke woningen voor maximaal tien jaar beschikbaar voor woningzoekenden met een urgentieverklaring.