Het plangebied voor mogelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein is tussen de Stationsweg en het Valleikanaal, aan de entree van het dorp bij de rotonde De Dreef/Stationsweg. De grond is niet in eigendom van de gemeente Scherpenzeel. Initiatiefnemer Modistiek heeft bij gemeente een verzoek ingediend tot aanpassing van het bestemmingsplan. Deze lag ter inzage tot en met 2 augustus 2022. De inspraakreacties zijn verwerkt en te lezen in de Nota Zienswijze(externe link).  Het verdere proces staat omschreven in het Stappenplan Bestemmingsplanwijziging.

De gemeente Scherpenzeel wil meewerken aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. De gemeente liet dat enkele jaren geleden al zien – door een uitgebreid behoefteonderzoek – dat de wens bestaat voor ongeveer 7,5 hectare netto, nieuw te ontwikkelen, bedrijventerrein. De gemeente Scherpenzeel wil daarvoor het gebied tussen Stationsweg en Valleikanaal gebruiken.

Scherpenzeel kent op dit moment twee bedrijventerreinen: `t Zwarte Land  (35 ha) en Hogekamp-Oost (6,5 ha). Deze terreinen zijn momenteel volledig uitgegeven. De vraag naar nieuwe kavels voor lokale bedrijven kan nu niet worden ingevuld. Ook in onze regio is hier geen mogelijkheid toe. De behoefte aan een nieuw bedrijventerrein is speerpunt van het Economisch Beleid.

De initiatiefnemer heeft het voornemen om het nieuwe bedrijventerrein zelf voor 2,5 ha te gebruiken voor concentratie van bedrijfsactiviteiten (logistiek/kantoor) van Modiform in Scherpenzeel, 2,5 ha te ontwikkelen voor vestiging van lokale ondernemers en 2,5 ha een groene inrichting te geven, waarbij ‘zichtgroen’ van functie wisselt naar ‘gebruiksgroen’. Ideeën en initiatieven hiervoor zijn opgehaald uit de samenleving. 

Het doel van de gemeente is een goed in het landschap ingepast, groen en duurzaam bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Met extra meerwaarde door het inpassen van maatschappelijke functies in de groenzone.